Bibi Shirin har kunnat skaffa höns. Det här är första gången i sitt liv som hon har höns. Det är en kamp, men den kommer att ge resultat. Vi kommer att få ägg och tjäna pengar, säger hon. | Foto: Malin Hoelstad

معیشت روستائی

ما کار میکنیم تا مطمین شویم که باشندگان مناطق روستایی فرصت حمایت وکنترول ترقی خویش را داشته باشند.

زنان، افراد دارای معلولیت و سایر گروه های آسیب پذیر در محلات روستایی به یک روش قابل اعتماد که در موقع بحران و حالات اضطراری از خود در فراهم داشتن مصؤنیت حمایت کرده بتوانند، نیاز دارند.

در محلات روستایی فقر یک پدیده شایع بوده و امکان خود کفایی طولانی مدت در آنجا بسیار محدود است. این مهم است که هر شخص از یک معیشت مصؤن برای خانواده هایشان برخوردار باشد؛ ولی تأمین معیشت در موقع جنگ،‌ قحطی و حوادث طبیعی بیشتر مشکل میشود.

کمیته سویدن برای افغانستان مردم را کمک میکند که سطح زندگی خویش را بهبود بخشیده و ظرفیت برای جبران خسارهٔ مالی در آنها ایجاد شود. بطور مثال، این موسسه آموزش و قرضه های کوچک را برای مردم فراهم میدارد؛ تا کسب و کار آنها رونق یابد.

رسیدن به خود کفایی یک حق اساسی است و شامل حال هر فرد میگردد. کمیته سویدن برای افغانستان زنان و افراد دارای معلولیت را بطور خاص محور تلاش و فعالیت های خود قرار میدهد. اینها گروه هایی اند که به دلیل ارزش ها و دانش ناکافی، اکثرأ بیرون از اجتماع بسر میبرند. زنان اکثرأ از بازار کار محروم میشوند؛ به همین سبب است که آنها زمانیکه در برابر عاید خانواده مسؤلیتی داشته باشند، از گروه های خاص آسیب پذیر محسوب میشوند.

افغانستان در جریان یک دهه گذشته به سرعت در حال شهری شدن است؛ ولی تخمین شده است که سه چهارم حصه جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی کرده و معیشت خویش را در آنجا تأمین میکنند. زراعت و مالداری از شغل های عمدهٔ این ساکنان بشمار میروند. جنگ ها و فجایع طبیعی زخم های عمیقی از خود در محلات روستایی بجا مانده اند. زیربنای که در قالب سیستم های آبیاری وجود داشت از بین رفته اند و توانایی مردم در تأمین معیشت شان بیشتر رو به وخامت گذاشته اند.    

تخمین میرود که حد اقل سه میلیون افغان در حال حاضر با شکلی از اشکال معلولیت بسر میبرند. نیمی از این تعداد در سن کار قرار داشته و شمار زیادی از آنان بدون شغل که از طریق آن بتوانند به خود یاری رسانند، بسر میبرند. هرگاه این تعداد اتفاقأ از جمله زنان هم باشند، علیه آنها تبعیض دو برابر صورت میگیرد. تجارب نشان میدهد افراد که دارای معلولیت بوده و از خود حمایت می ورزند اکثرأ کسب و کار شخصی خود را به پیش میبرند؛ مثلأ دکاکین کوچک دارند و یا هم این افراد کار های محلی چون قالین بافی و خیاطی را انجام میدهند.

کمیته سویدن برای افغانستان در سال ۲۰۱۵ چه کاری هایی را انجام داد؟

کمیته سویدن برای افغانستان مردم را در محلات روستایی با یک اولویت دهی خاص به زنان و اشخاص دارای معلولیت کمک میکند تا توانایی های شان تقویت یافته و خود بتوانند از خود حمایت ورزیده و منابع عایداتی برای خود تأمین نمایند.

اعضای گروپ خود کمکی با هم یکجا پول پس انداز نموده و آنرا برای سرمایه گذاری در بیرون، بشمول تجارت یا شرکت های خصوصی به قرضه میدهند. توان کمک رسانی به خانواده کمک میکند که یک خانواده موقف اقتصادی و اجتماعی خود را بالا ببرد. این پروسه به زنان که دارای اطفال و وابستگان اند توان بیشتر میدهد که بالای زندگی خود تسلط حاصل نموده و از اعمال تبعیض در برابر اشخاص دارای معلولیت جلوگیری بعمل آید.

در جریان سال جاری، گروه های خود کمکی بیش از ۱ میلیون افغانی معادل به ۱۲۵۰۰۰ کرون سویدنی را جمع آوری نمودند. این مقدار ممکن است یک مبلغ ناچیز به نظر رسد؛ ولی اکثریت جمعیت کشور روزانه با یک مبلغ کمتر از ۸ کرون زندگی میکنند. کمیته سویدن برای افغانستان همچنان قرضه های بدون مفاد را برای این گروه ها جهت آغاز کسب و کار شان پیشکش میدارد.

در سال ۲۰۱۵، کمیته سویدن برای افغانستان به تعداد ۲۲۱ گروه خود کمکی شامل ۳٫۳۰۰ عضو را از طریق شورا های انکشافی محل کمک نمود. کمیته سویدن برای افغانستان عملأ آموزش در بخش های خیاطی، فارم مرغداری، فارم سبزیجات، صابون سازی و قالین بافی را ارائه میدهد. تدویر کورس ها در بخش های تجارت، محاسبه، فروشات و بازاریابی و روش های دموکراسی محل نیز در حال اجرا اند. در سال ۲۰۱۵، بیش از ۵۵۰ تن که بیشتر از نیمی از آنان را زنان تشکیل میداد، در چنین کورس ها اشتراک ورزیدند.

فعالیت های جدید

به منظور تقویت مهارتهای گروه های خود کمکی، کمیته سویدن در سال ۲۰۱۵ یک برنامه تبادل علمی میان قریه ها را آغاز نمود. اعضای گروه خود کمکی به قریه های دیگر رفتند تا مشاهده کنند آنها با قرضه های کوچک،‌ حسابداری،‌ مدیریت و توسعه کسب و کار چگونه کنار میآیند. متصل ساختن قریه ها به همدیگر جهت تبادل تجارب و ایجاد شبکه های تجاری نتیجه مطلوبی را در پی داشت.

فعالیتهای که باعث ایجاد تغییر میشوند

فعالیتهای که از یک دید حقوقی اولویت داده میشوند از چندین جهت باعث افزایش اعتماد به نفس افراد دارای معلولیت گردیده اند. پس از ارائه آموزش و قرضه های بدون مفاد به این افراد، آنها اکثرأ مهارت های خود را بخاطر حمایت از خود بهبود بخشیده اند. در سال ۲۰۱۵، زنان و مردان دارای معلولیت قادر شدند که شرکت های شخصی خود را تأسیس نمایند و یا هم کار های کنونی خویش را توسعه دهند. نمونهٔ فعالیتهای که در آن سال آغاز یافتند شامل زنبورداری، ساخت و تولید قالین و بوجی و ایجاد دکاکین کوچک بود. 

کمیته سویدن برای افغانستان شبکه سازی و ایجاد انواع مختلف همکاری میان گروه های آسیب پذیر را در محلات روستایی ترویج میدهد. یکی از نمونه های شبکه سازی مدغم شدن ۹۲ تن از خیاط های زن است که در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ یک شبکه ی را بین هم ایجاد نمودند. هدف اصلی در ایجاد این شبکه را افزایش سطح عایدات اعضای این شبکه از طریق بازاریابی، حفظ کیفیت و خرید مواد خوب تشکیل میداد.

در سال ۲۰۱۵، یک مطالعهٔ روی تأثیر برنامه های آموزش مسلکی و اثر آنها بالای تعداد زیادی از دانش آموزان که در واقع معیشت خود را بهبود بخشیده بودند،‌ انجام یافت. این مطالعه نشان داد که ۷۱٪ آنهائيکه آموزش دیده بودند، قادر به دریافت وظیفه یا آغاز کسب و کار شخصی خویش گردیدند.

چالش ها و مشکلات

بزرگترین چالش برای کمیته سویدن در جریان آن سال بدتر شدن وضعیت امنیتی بود. برخی از فعالیتهای کمیته سویدن الی سال ۲۰۱۶ به تعویق افتادند؛ هر چند به تاخیر رفتن تلاش ها تا یک حدی از مذاکرات طولانی میان مقامات افغانی ناشی میشد. عامل دیگر این تاخیر را کاهش بهای کرون سویدنی در برابر دالر آمریکایی در سال ۲۰۱۵ تشکیل میداد. این امر باعث کسر بودیجه و بوجود آمدن ابهام گردید؛ اینکه آیا مقدار بودیجه کافی خواهد بود و یا هم برنامه ها باید از سر دوباره طراحی گردند. سر انجام یکی از پیامد این وضعیت این بود که به تعداد ۴۵ انجمن پول اندوز و قرضه ده که از ۷۵۰ خانواده نمایندگی می نمودند از تأسیس مطابق پلان باز ماندند و به همین علت، نه برای آنان آموزش ارائه گردید و نه هم قرضه. کار در این حوزه هنوز هم برای کمیته سویدن یک ساحه عملیاتی نسبتأ تازه است.