تعلیم و تربیه

بیشتر اطفال میتوانند به مکتب بروند، و رقم حضور دختران در مکاتب نیز بلند رفته است. سال گذشته، ۵ در صد افزایش در تعداد اطفال و ۷ در صد افزایش در تعداد دختران مشمول در مکاتب کمیته سویدن صورت گرفته است.

 

بیشتر اطفال میتوانند به مکتب بروند، و رقم حضور دختران در مکاتب نیز بلند رفته است. سال گذشته، ۵ در صد افزایش در تعداد اطفال و ۷ در صد افزایش در تعداد دختران مشمول در مکاتب کمیته سویدن صورت گرفته است.

با این حال به طور کلی آمار در افغانستان غیر ثابت است. اگر چه دختران بیش از هر زمان دیگر در مکاتب حضور یافته اند و خلا میان دختران و پسران در حال از بین رفتن است. اما هنوز هم در دختران بزرگترین گروه حذف شده از روند تعلیم و تربیه میباشند.  

کوشش ها برای افزایش دسترسی دختران به تعلیم و تربیه ضروری است. موانع سد راه رفتن دختران به مکتب بلند تر است و نبود معلمین اناث به ویژه برای تعلیم دختران سنین بلند نگرانی عمده میباشد. مسائل مربوط به امنیت، فقر، ازدواج کودکان، عدم حفاظت از ساختمان های مکاتب ونبود تشتاب های تمیز در مکاتب مشکلات دیگر در این راستا میباشد. تمرکز هدف هزاره،   افزایش ثبت نام کودکان در صنوف پایین ترمکاتب ابتدایی نیز ممکن است منجر به کاهش توجه در قانع نمودن دختران برای ختم تحصیل دورۀ ابتدائیه گردد.  بسیاری از دختران بعد از صنف ششم مکتب را ترک مینمایند.