logotyp

لوگو کمیته سویدن برای افغانستان

لوگو کمیته سویدن معمولاً باید به رنگ آبی با نوشته کمیته سویدن برای افغانستان در کنار آن، مورد استفاده قرار گیرد. اگر میخواهد دیگر نوع لوگو کمیته سویدن را استفاده نماید، لطفاً با یکی از دفتر این کمیته به تماس شوید.