سونی منسن

سرپرست رئیس کمیته سویدن برای افغانستان تصویر: نیکلاس اریکسون

سرپرست رئیس کمیته سویدن برای افغانستان مقیم در افغانستان