Map of Ghazni and Paktika

دفتر منطقوی غزنی

دفتر منطقوی جنوب شرقی ولایات غزنی و پکتیکا را تحت پوشش قرار میدهد. این دفتر پروگرام های توانبخشی افراد دارای معلولیت، تعلیم و تربیه و همچنین انکشاف روستائی را در بیشتر از ۷۰۰ قریه ولایات مذکور تطبیق مینماید.