Map of Jawzan, Balkh and Samangan

دفتر منطقوی مزار

دفتر منطقوی شمالی در بخش های تعلیم و تربیه، توانبخشی، صحت و انکشاف روستایی فعالیت مینماید. این دفتر ولایات بلخ، جوزجان و سمنگان را تحت پوشش خویش قرار داده و بیشتر از ۱۱۰۰ قریه از خدمات کمیته سویدن برای افغانستان در مناطق مذکور مستفید میگردند.