کمیته سویدن برای افغانستان ادامهٔ بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان را محکوم می کند

برای دومین سال تعلیمی، مکاتب متوسطه در افغانستان بدون حضور دختران آغاز یافت.

مارچ 26, 2023, by Haroon Mudaser