کمیته سویدن برای افغانستان برای یک آینده بهتر در افغانستان کار و فعالیت می‌کند جایی‌که در آن حقوق بشر مراعات گردیده و همه شهروندان در وقار و عزت زندگی نموده، از فرصت‌های مساوی و عدالت اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

برای یک افغانستان عاری از فقر، خشونت، و تبعیض

نتایج فعالیت های‌ما در سال ۲۰۲۲

۲.۵ میلیون مریض

در مراکز صحی کمیته سویدن مراجعه کرده‌اند؛ که ۱.۴ میلیون آن‌را زنان تشکیل می‌دهد.

۰۰۰ ۱۳۳ دانش‌آموز

در مکاتب کمیته سویدن برای افغانستان تعلیم فرا گرفتند که ٪۶۴ آن را دانش‌آموزان دختر تشکیل داده است.

۴۵۰ ۳ کودک دارای معلولیت

شامل صنف‌های آمادگی کمیته سویدن برای افغانستان گردیدند.

۰۰۰ ۲۷۰ تن

در روستاها آموزش و حمایت‌های دیگر را دریافت کردند که سبب تقویت وضعیت معیشت‌شان گردیده است.

آنچه را ما انجام میدهیم

تمرکز اصلی ما - آصیب‌پذیرترین اقشار در افغانستان