کمیته سویدن برای افغانستان برای یک آینده بهتر در افغانستان کار و فعالیت می کند جایکه در آن حقوق بشر مراعات گردیده و همه شهروندان در وقار و عزت زندگی نموده، از فرصت های مساوی و عدالت اجتماعی بهره‌مند می شوند.

برای یک افغانستان عاری از فقر، خشونت و تبعیض

نتایج فعالیت های ما در سال ۲۰۲۱

۱.۷ میلیون مریض مراجعه کننده

در مراکز صحی کمیته سویدن برای افغانستان خدمات بدست آوردند

۱۰۴۰۰۰ شاگرد

در مکاتب کمیته سویدن برای افغانستان تعلیم فرا گرفتند که ۵۹٪ آن را شاگردان دختر تشکیل داده است.

۴۲۰۰ اطفال دارای معلولیت

شامل صنوف آمادگی کمیته سویدن برای افغانستان گردیدند.

۸۸۰۰۰ تن

در روستاها آموزش و حمایت های دیگر را دریافت کردندکه سبب تقویت وضعیت معیشت شان گردیده است.

آنچه را ما انجام میدهیم

تمرکز اصلی ما - آصیب‌پذیرترین اقشار در افغانستان