” کمیته سویدن برای افغانستان خانواده‌ ما را از تاریکی نجات داد.”

وزیر محمد دلسوز و شش خواهر و برادر دیگرش نابینا هستند. آنها از سوی کمیته سویدن برای افغانستان حمایت می‌شدند، اما پس از آنکه فعالیت‌های کمیته سویدن متوقف شد، آینده‌ آنها نامعلوم است.

می 6, 2024, by SCA