۱۶ تن اشخاص دارای معلولیت از آموزش حرفه ای کمیته سویدن برای افغانستان در ولایت لغمان فارغ گردیدند

به تعداد ۱۶ تن از افراد دارای معلولیت بشمول ۱۱ تن از طبقه اناث پس از سپری نمودن هشت ماه آموزش حرفه ای از سوی کمیته سویدن در ولایت شرقی لغمان فارغ گردیدند. این آموزش فرصت را برای کسب شغل با عزت بمنظور تأمین اعاشه خانواده های این افراد مساعد میسازد.

دسمبر 18, 2016, by SCA