دفتر منطقوی جلال آباد

دفتر منطقوی شرقی ولایات ننگرهار، کنر و لغمان را تحت پوشش قرار میدهد. این دفتر فعالیت های صحت، تعلیم و تربیه، انکشاف روستائی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را به پیش میبرد. تقریباُ به تعداد ۴۲۶ قریه از فعالیت های کمیته سویدن در ساحات مذکور مستفید میگردند. دفتر منطقوی شرقی همچنین دارای یک دفتر ارتباطی در مهترلام میباشد.

 

کلینیک ها و دفتر صحی کمیته سویدن در ولایت لغمان دوباره گشایش یافت

دفتر منطقوی جلال آباد خانم مدلین یوفورس، رئیس عمومی کمیته سویدن برای افغانستان میگوید: «بسیار خوشحال هستم از اینکه دفتر صحی و تمامی کلینیک های کمیته سویدن که در ولایت لغمان مسدود گردیده بود،‌ دوباره به فعالیت آغاز نموده اند. ارائه خدمات صحی برای همه از جمله مأموریت های کمیته سویدن است؛ و حالا میتوانیم به انجام این مأموریت خویش ادامه دهیم.»

کمیته سویدن برای افغانستان مجبور شده است تا ارائه خدمات صحی در ولایت لغمان را توقف دهد

دفتر منطقوی جلال آباد پس از دریافت تهدیدات پی هم از سوی گروه های مخالف مسلح، کمیته سویدن برای افغانستان مجبور شده است تا روند ارائه خدمات صحی خویش را در ولایت لغمان الی زمان نامشخص توقف دهد.

صنوف اضطراری برای دانش آموزان عودت کننده

دفتر منطقوی جلال آباد مسلمهٔ هفت ساله (در تصویر) یک تن از دانش آموزان صنف اول مکتب ابتدائیه شهید عبدالجبار واقع محل ملک بیلا در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار میباشد. از میان دیگر شاگردان، خانواده وی نیز پس از چندین سال مهاجرت در کشور همسایه پاکستان، به کشور باز گشته است.

تطبیق پروژه های کمیته سویدن برای افغانستان در مکاتب ننگرهار

دفتر منطقوی جلال آباد کمیته سویدن برای افغانستان پروژه های کار ساخت و ساز و بازسازی مکاتب دولتی را به ارزش نو میلون افغانی در ولایت شرقی ننگرهار به اجرا گذاشت. این پروژه ها که از سوی نهاد اتصال افغانستان، یک اداره تمویل کننده واقع اروپا تمویل میشود، تهیهٔ میز و چوکی برای دانش آموزان مکتب را نیز در بر میگیرد.

حدود ۵۵ میلیون افغانی در بهبود بخشیدن سطح زندگی مردم در ولایت کنر به مصرف رسید

دفتر منطقوی جلال آباد کمیته سویدن برای افغانستان کار تطبیق ده پروژه انکشافی محل را در ولایت کنر، از ولایات شرقی کشور به اتمام رسانید. این پروژه ها از سوی محلات نیازسنجی و طراحی گردیده و تطبیق آن با حمایت و مشورت ساکنین محل انجام پذیرفته است.

۲۵ تن از پرستاران تازه فارغ التحصیل زن به جامعه معرفی شدند

دفتر منطقوی جلال آباد بیست و پنج تن از دانش آموزان از یک پروژه دو سالهٔ تعلیمات نرسنگ جامعه (CHNE) فارغ و اسناد فراغت خویش را طی یک مراسم رسمی در نواحی شرقی ولایت لغمان بدست آوردند. پروژهٔ تعلیمات نرسنگ جامعه (CHNE) از سوی اداره سیدا، سازمان بین المللی انکشافی و همکاری کشور سویدن تمویل گردیده و مشترکأ از سوی کمیته سویدن برای افغانستان و کمیته ناروی برای افغانستان به عنوان یک سرمایه گذاری مشترک تطبیق میگردد.

کمیته سویدن برای افغانستان تجهیزات طبی و دفتری را برای شفاخانه ولایتی مهترلام اهدا نمود

دفتر منطقوی جلال آباد کمیته سویدن برای افغانستان تجهیزات طبی و غیر طبی را برای شفاخانه ولایتی مهترلام اهدا نمود. این تجهیزات از سوی آقای عبدالاحد سمون، رئیس دفتر زون شرقی کمیته سویدن طی یک مراسم در تعمیر این شفاخانه تحویل سپرده شد.

۱۶ تن اشخاص دارای معلولیت از آموزش حرفه ای کمیته سویدن برای افغانستان در ولایت لغمان فارغ گردیدند

دفتر منطقوی جلال آباد به تعداد ۱۶ تن از افراد دارای معلولیت بشمول ۱۱ تن از طبقه اناث پس از سپری نمودن هشت ماه آموزش حرفه ای از سوی کمیته سویدن در ولایت شرقی لغمان فارغ گردیدند. این آموزش فرصت را برای کسب شغل با عزت بمنظور تأمین اعاشه خانواده های این افراد مساعد میسازد.

فابریکه تولید مواد شویندهٔ که توسط افراد دارای معلولیت به پیش برده میشود

دفتر منطقوی جلال آباد مجتمع افغان های دارای معلولیت و آسیب پذیر، با حمایت مالی کمیته سویدن برای افغانستان فابریکه تولید مواد مایع شوینده برای دست و ظروف را در نواحی شرقی شهر جلال آباد تأسیس نمود. سید حسن سادات، عضو مجتمع افغان های دارای معلولیت و آسیب پذیر میگوید: «کمیته سویدن برای افغانستان ۱.۲ میلیون افغانی را در […]