حدود ۵۵ میلیون افغانی در بهبود بخشیدن سطح زندگی مردم در ولایت کنر به مصرف رسید

کمیته سویدن برای افغانستان کار تطبیق ده پروژه انکشافی محل را در ولایت کنر، از ولایات شرقی کشور به اتمام رسانید. این پروژه ها از سوی محلات نیازسنجی و طراحی گردیده و تطبیق آن با حمایت و مشورت ساکنین محل انجام پذیرفته است.

مارس 9, 2017, by SCA