دفتر منطقوی غزنی

دفتر ساحوی کمیته سویدن برای افغانستان در سال ۱۳۷۲ هـ ش در زون جنوب شرق در ولایت غزني فعال شده است و از طریق همین دفتر اکنون در ولایات غزنی، پکتیکا و میدان وردگ پروگرام های بازتوانی معلولین، تعلیم و تربیه، و انکشاف دهات را عملی میسازد و همچنین یک واحد حمایوی به نام ارتقا ظرفیت و روشها نیز وجود دارد. وبا داشتن در حدود ۱۰۰۰ نفر اعم از زن و مرد کارمندان در حدود ۱۱۵۰ قریه در ولایات غزني، پکتیکا و میدان وردک از خدمات کمیته سویدن برای افغانستان مستفید میشوند.

: برنامه معلولیت:

پروگرام معلولین در ولایات غزنی، پکتیکا و میدان وردگ فعالیت دارد. پروگرام معلولین در حال حاضر در مرکز غزنی و ولسوالی های قره باغ، اندر، مقر و جاغوری، و در ولایت پکتیکا در ولسوالی های یوسف خیل، سروضه و مرکز آن شرنه و همچنان در ولایت میدان وردگ در ولسوالی های سیدآباد، بند چک، دایمیرداد، میدان شهر و ولسوالی نرخ را زیر پوشش قرار میدهد.

پروگرام معلولین در چهار پروسه عمده خدمات را به افراد دارای معلولیت عرضه میدارد:

۱: بازتوانی فزیکی

۲: بازتوانی تعلیمی

 ۳: بازتوانی اقتصادی

 ۴: بازتوانی اجتماعی

۱: در بازتوانی فزیکی به افراد دارای معلولیت خدمات مهم احیای فزیکی عرضه میگردد و این مرکز سه شاخه فرعی دارد.

فزیوتراپی: عرضه خدمات به مراجعین قشر معلول وغیر معلول اناث و ذکور وهمچنین دایر نمودن ورکشاپ هاو تریننګ ها درباره جلوگیری معلولیت به داکتران و قابله ها.

ورکشاپ ارتوپیدیک: آماده سازی وسایل حرکی کمکی به مراجعین معلول وغیر معلول مثل اندام های مصنوعی و قالب های کمکی برای عضلات ضعیف ارائه می دهد

کمپونینت ورکشاپ: تهیه وسایل مثل ویلچیر، سه چرخه، چوکات قدم زنی، سیت های تشناب و غیره برای مراجعین معلول و غیرمعلول.

از سوی کمیته سویدن برای افغانستان برای عرضه این خدمات در ولایت غزنی یک مرکز مجهز بازتوانی معلولین و ورکشاپ تهیه وسایل کمکی فعالیت دارد.

۲: در بازتوانی تعلیمی، اطفال که معلولیت گوناگون دارند؛  درمراکز تعلیمات دوره امادگی معلولین,  روستایی و خانواده گی زیر تعلیم وتربیه قرار میگیرند تا آماده شامل شدن در مکاتب عادی گردند.

۳: بازتوانی اقتصادی: آن اشخاصیکه معلولیتهای گوناگون داشته باشند وعمرشان از سن مکتب بلندتر باشد، در کورسهای مختلف مسلکی و تخنیکی جذب میگردند، تا آنها بتوانند کسب آموخته و بتوانند از همین راه خودشان عاید بدست بیاورند و همینطور به آنها قرضه های دورانی بدون سود داده میشوند تا از جهت اقتصادی به خود متکی شوند.

۴: بازتوانی اجتماعی: از طریق راه های آموزش مختلف، جلسات آگاهی دهی عامه، عدالت خواهی برای اشخاص دارای معلولیت از طریق نشرات چاپی، رادیویی و تلویزیونی ودرعموم به طریق وسایل گوناگون ونهاد ها انجام میشود تا در جامعه و معلول تغییر مثبت بوجود آمده و افراد داری معلولیت در اجتماع و امور اجتماعی مدغم گردند.

برنامه تعلیم وتربیه:

برنامه تعلیم وتربیه دفتر ساحوی غزنی کمیته سویدن برای افغانستان در ولایات پکتیکا وغزنی فعالیت دارد.این پروگرام در ولایت پکتیکا در ولسوالی های ، یوسف خیل، اومنه، مرکزشرنه ، گومل و سروضه و در ولایت غزنی در ولسوالیهای قره باغ، مقر، مرکز غزنی و ولسوالی جاغوری با داشتن ۷۶۰ نفرذکور واناث کارمندان ساحوی؛ خدمات تعلیم وتربیه ارایه میدارد.

برنامه تعلیم وتربیه دفتر منطقه ای غزنی در حال حاضر در مجموع ۶۷۸ صنوف/مکاتب دارد از جمله آن ۶۳۰ صنوف/مکاتب محلی، ۴ صنوف دوره آمادگی، ۳۸ صنوف برای اطفال آن فامیل ها که از یک جا به دیگر منتقل گردیده باشد و ۶ صنوف های تکمیل سازی دوره متوسطه شامل آن میباشند. این مکاتب/صنوف در ولایات پکتیکا و غزنی به حدود ۵۲۶۷ پسران و ۱۲۷۶۷ نفر دختران خدمات تعلیمی ارایه میکند.

برنامه انکشاف روستایی:

برنامه انکشاف روستایی در دفتر ساحوی کمیته سویدن برای افغانستان واقع در غزنی برنامه دیګری است که در آن ولسوالیهای پکتیکا وغزني فعالیت دارد جاییکه برنامه تعلیم وتربیه کمیته سویدن برای افغانستان خدمات عرضه میدارد. باالخصوص به مکاتب تعمیراعمار میکند ونیز درجریان سال 2021 تطبیق پروژه دسترسی مردم به آب صحی اشامیدنی و حفظ الصحه در پلان دراد.

بخش ارتقا ظرفیت و روشها

این بخش دارای سه بخش دیگر میباشد:

۱: دادخواهی

۲: ارتقا ظرفیت

۳: حقوق بشر وجندر

بخش ارتقا ظرفیت و روشها؛ با شرکای کاری کمیته سویدن برای افغانستان، جامعه مدنی و سایر نهادهای اجتماعی در زمینه دادخواهی ، حقوق بشر و جندر(مسایل جنسیتی) و در بخش رشد ظرفیت آنان عملاً کار وفعالیت دارد تا شرکای کاری به این آماده سازد که از فعالیت های کمیته سویدن و از دادخواهی متنفذین حمایت کنند. این بخش در اوایل سال ۲۰۱۶ در دفتر کمیته سویدن برای افغانستان تأسیس گردید. علاوه بر این ، بخش ارتقاظرفیت و روشها؛ تلاش دارد تا در داخل دفتر و ارگانهای دولتی ذیربط و نیز در جامعه روش RBA (روش مبتنی بر حقوق بشر) از طریق جلسات، تریننگها و گردهمایی های آگاهی عامه، تطبیق کند. این بخش در تمام ولایاتی که دفتر منطقه ای غزنی در آن پروگرام های دیگری دارد آنها همچنین به عنوان یک واحد حمایوی فعالیت می کند.

دفتر منطقوی غزنی

زمری در آرزوی بازرگان شدن

ظرافت و زیبایی عاقله

دفتر منطقوی غزنی عاقله دخترِ با چشمان آبی خوشحال است. او شیوۀ قدم زدنِ صحیح را با یک پای مصنوعی که به تازگی طراحی شده است تمرین می کند. عاقله با پای مصنوعی اش احساس راحتی میکند و با آن آسان راه میرود. در زمانِ تمرین بعضی اوقات خود را در آینه می نگرد و کوشش می کند زیبا معلوم شود. او حتی سعی میکند معلولیت خود را پنهان کند. عاقله دختر نو بالغ است و موضوع کیفت پای مصنوعی وزیبایی آن برایش مهم جلوه میکند.

یک آموزگار در مکتب کمیته سویدن برای افغانستان در طی یک نبرد مسلحانه میان نیرو های افغان و گروه های مخالف مسلح کشته شد

دفتر منطقوی غزنی نعمت الله یک تن از آموزگاران مکتب محلی کمیته سویدن برای افغانستان در جریان یک درگیری مسلحانه میان گروه های مخالف مسلح و پولیس ملی افغان کشته شد. وی زمانی مورد اصابت تیراندازی متقابل قرار گرفت که پس از تدریس در مکتب محلی شیرخان، در مسیر راه بسوی خانه در حال حرکت بود. در نتیجه این درگیری، یک گلوله به گردن نعمت الله اصابت کرد و بلافاصله باعث مرگ وی گردید.

روســای جدید دفاتــر منطقوی بــرای بار نخست ملاقــات مینماینــد.

دفتر منطقوی تالقان کمیته سویدن برای افغانستان از تنظیم مجدد که یکی از اهداف آن اتخاذ تصامیم در نزدیکی گروه های مورد نظر بود، عبور نمود. به منظور نیل به هدف متذکره تقویت و تحکیم دفاتر منطقوی ضروری بود.   هر یکی ازین دفاتر دارای یک مدیر جدید با تفویض صلاحیت های گسترده جهت رهنمائی پیرامون تطبیق پروژه های […]

معلولیت ناتوانی نیست

دفتر منطقوی غزنی خاطره و یاسیمن هنرِ دستی بافندگی می آموزند و هر سال نفیس ترین دست دوخت های خویش را که شامل روی تختی ، سر تلویزیونی ، جهیزیه های عروس و گلدان های تزئینی می باشد عرضه بازار های محلی  میکند و از این طریق همرای پدرش کمک بزرگِ در اقتصاد خانواده می نمایند. خاطره  مگوید: […]