دفتر منطقوی وردک

دفتر ساحوی اداری وردک:

دفتر ساحوی اداری وردک کمیته سویدن برای افغانستان پروژه های صحت، تعلیم و تربیه (که آموزشهای همه شمول نیز درآن شامل است)، انکشاف دهات/برنامه میثاق شهروندی را در ولایت میدان وردک و ولسوالی یکاولنګ ولایت بامیان تطبیق می نماید.

تعلیم و تربیه:

دفتر ساحوی اداری وردک کمیته سویدن برای افغانستان برنامه تعلیم و تربیه را در ۹ ولسوالی ولایت وردک و در دو ولسوالی  یکاولنګ بالا  او یکاولنګ پایین ولایت بامیان تطبیق می نماید. برنامه تعلیم و تربیه در ولایت های وردک و بامیان مجموعاً در ۳۱۶ قریه بشمول ۵ صنف آماده ګی و ۶۳ صنف برای کوچیها، ۶۲۳ صنف دارد.

در سال ۲۰۱۸م این برنامه، برنامه آموزش های همه شمول را بطور امتحانی آغاز نمود. آموزش های همه شمول به این معنی که اطفال در یک فضای دوستانه بدون در نظرداشت تبعیض و تفاوت ها به آموزش دسترسی پیدا کنند. به این معنی که به تفاوت ها و روش های متنوع آموزش اطفال قدردانی شود. آموزش های همه شمول به مهارت های یک طفل متمرکز می باشد، نه با معلولیت، بی بضاعتی، قومیت، مذهب و جنس و سایر موارد که اطفال را به کتګوری ها تقسیم می نماید و باعث تبعیض می ګردد.

برنامه صحت:

طبق سروی که از جانب اورګان احصایه مرکزی افغانستان در سال ۲۰۱۸م انجام ګردید، کمیته سویدن برای افغانستان از طریق برنامه صحتمندی خود در ولایت میدان وردک در ۲۰۰۰ قریه به ۶۵۵،۴۶۲ تن خدمات صحی عرضه می نماید.

برنامه صحتمندی در حال حاضر از طریق بسته خدمات اساسی صحی(BPHS) و خدمات شفاخانه اساسی(EPHS) از طریق ۷۷ مرکز صحی (یک شفاخانه ولایتی، دو شفاخانه ولسوالی، شش مرکز جامع صحی +، سه مرکز جامع صحی، ۲۶ مرکز اساسی صحی، ۳۶ مرکز فرعی صحی، دو مبایل تیم و یک کلنیک زندان) خدمات صحی عرضه می نماید. علاوه بر این، برنامه صحتمندی یک مرکز آموزشی برای قابله ها نیز دارد. همچنان، برنامه صحتمندی در این ولایت ۳۶۵ پوسته صحی نیز دارد.

برنامه صحتمندی دفتر ساحوی اداری وردک یک برنامه آموزش عملی (منتورشیپ) نیز دارد، که دراین برنامه به قابله های که جدیداً فارغ ګردیده در ۱۰ مرکز صحی آموزش های عملی برای بلند بردن ظرفیت و اعتماد آنها ارایه می ګردد، تا آنها بتوانند در بخش صحت مادر و طفل خدمات معیاری عرضه نمایند. همچنان برنامه صحتمندی برای بلند بردن ظرفیت اعضای شورای صحی نیز کار می کند. تا حال حاضر در ولایت وردګ ۳۷ شورای صحی زیر چتر برنامه صحتمندی کار می نماید.  

  تکنالوژی کاغذ هوشمند Smart Paper Technology (SPT):

تکنالوژی کاغذ هوشمند یک ابتکار دیګر کمیته سویدن برای افغانستان می باشد، که از طریق آن  در بهبود ارقام برنامه معافیت وسیع واکسین(EPI) ایجاد نماید و همچنان سطح تطبیق واکسین را بالا ببرد. این برنامه در سال ۲۰۲۰ در ۳۳ مرکز صحی تطبیق ګردید.

آموزش برای زندګی صحتمند:

آموزش برای زندګی صحتمند (LHL) یک برنامه دیګر ابتکاری کمیته سویدن برای افغانستان در ولایت وردک می باشد. این برنامه از طریق ۸۵ صنف به ۱۴۴۰ تن زن بی سواد فرصت های آموزش ابتدایی سواد (خواندن، نوشتن و ریاضی ساده) عرضه می نماید و همچنان برای زندګی صحتمند به آنها پیامهای صحی می رساند.

علاوه بر این، کمیته سویدن برای افغانستان برنامه صحت مکتب نیز تطبیق می نماید که در این برنامه معاینات ۱۴۳۱ شاګرد صورت ګرفته، از مجموع این شاګردان ۴۴۱ تن تداوی ګردیده و ۱۶۲ شاګر را برای تداوی بیشتر به مراکز سطح بلند صحی معرفی نموده اند. مجموعاً ۱۷۳ نشست صحی با شاګردان مکاتب تدویر ګردیده است.

برنامه انکشاف دهات:

برنامه انکشاف دهات کمیته سویدن دو بخش دارد:

برنامه میثاق شهروندی: برنامه سه ساله میثاق شهروندی که در سال ۲۰۱۸ آغاز ګردیده است در سال ۲۰۲۱ برای یک سال دیګر نیز تمدید ګردید. این برنامه در ولسوالی های جلریز، میدان و بهسود اول تطبیق می ګردد. تعداد مستفیدین مستقیم این برنامه در این سه ولسوالی از ۲۵،۵۵۳ خانواده در ۳۱۴ قریه ۱۷۳،۴۴۸ تن می باشند. هدف اساسی برنامه ملی میثاق شهروندی اینست تا اتحاد و اتفاق و همجواری خوب بین قریه ها و شهرها ایجاد نموده و ارتباط بین دولت و مردم تقویت نماید و از طریق عرضه نمودن خدمات اساسی سطح فقر و بیچارګی را در جامعه کاهش نماید.

بخش انجنیری: بخش انجنیری دفتر ساحوی اداری وردک در همه ساحات تحت پوشش این دفتر فعالیت می نماید. این بخش در همه پروژه های ساختمانی برنامه های صحتمندی و تعلیم و تربیه دخیل می باشد. بخش انجنیری در اعمار معیاری ساختمان های مکاتب، کلنیک ها، و سایر فعالیت های ساختمانی اضافی مانند دیوارهای احاطوی، حفر نمودن چاها، آماده ساختن آب آشامیدنی و در مراکز متذکره کارهای بازسازی را انجام می دهد.  

عزم قوی و موانع فرهنگی

دفتر منطقوی وردک میدان وردک از جمله ولایات است که در غرب دروازه کابل پایتخت موقعیت دارد. به محض شنیدن نام میدان ورک، شما تنها به فکر جنگ و کشتار افراد ملکی می افتید. در کنار سایر موارد، عدم داشتن دسترسی به صحت، تعلیم و تربیه و خدمات رفاهی عامه، زندگی پرمشقت روزمره در قریه ها، اثراتی را بالای روند زندگی زنان و دختران این ولایت بجا میگذارد.

“حس بشردوستی مرا وا داشت تا کار در قریه را نسبت به شهر ترجیح دهم”

دفتر منطقوی وردک دکتر خدیجه جغتووال، متخصص نسائی ولادی ابراز داشت: "توجه لازم برای صحت زنان در محلات روستایی و قریه ها وجود ندارد. علاو بر این، وضعیت بد اقتصادی سبب میشود تا مردم نتوانند بیماران خویش را به شهر هایی چون کابل برای تداوی بهتر انتقال دهند."
از همین رو، دکتر خدیجه جغتووال همه روزه از کابل به کلینیک دشت توپ، واقع ولایت میدان وردک رفت و آمد میکند.

صنف مربیگری – یک امید تازه برای زنان متأهل

دفتر منطقوی وردک مکاتب درست پس از سپری شدن سه ماه رخصتی های زمستانی دوباره به روی دانش آموزان گشوده میشوند. امروز در بامیان هوا ابری است و اقلیم در اینجا نسبت به سایر بخشهای افغانستان هنوز هم سرد است. این روز پنجم است که متعلمین مکتب یک صنف جدیدی را با فرصت ها و مشکلات تازه آغاز […]

بهترین قابله افغانستان در شفاخانه کمیته سویدن کار میکند

دفتر منطقوی وردک در شفاخانه میدان شهر واژه توسعه قابل احساس است، طوریکه شما تقریبا می توانید آن را لمس کند. ساخت و ساز جهت ایجاد جاه برای بستر های بیشتر و ارائه خدمات صحی بهتر در جریان است. شفاخانه ولایتی آنقدر از شهرت خوب برخوردار گردیده است که حتی باشندگان پایتخت برای دریافت معالجه به این شفاخانه رجوع مینمایند و این کلاً منطقی است که شما بهترین قابله افغانستان را در این جا دریافت نمایید.

نیرو های بین المللی از حمله بالای کلینک کمیته سویدن برای افغانستان حمایت نمودند

دفتر منطقوی وردک جورگین هولمستورم رئیس عمومی کمیته سویدن برای افغانستان میگوید ” معلومات که ما از نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و کارمندان خود بدست آودیم واضح میسازد که نیرو های بین المللی در حمله بالای کلینیک کمیته سویدن برای افغانستان سهم گرفته اند.” در شب میان هفدهم و هژدهم ماه فبروری نیروی های خاص […]

روســای جدید دفاتــر منطقوی بــرای بار نخست ملاقــات مینماینــد.

دفتر منطقوی تالقان کمیته سویدن برای افغانستان از تنظیم مجدد که یکی از اهداف آن اتخاذ تصامیم در نزدیکی گروه های مورد نظر بود، عبور نمود. به منظور نیل به هدف متذکره تقویت و تحکیم دفاتر منطقوی ضروری بود.   هر یکی ازین دفاتر دارای یک مدیر جدید با تفویض صلاحیت های گسترده جهت رهنمائی پیرامون تطبیق پروژه های […]

یک صنف متفاوت با آرزو های بیشتر

دفتر منطقوی وردک   شریفه، شاگرد که مجبور ساخته شد در سن شانزده سالگی ازدواج کند. شریفه حالا سه طفل دارد و در بامیان زندگی میکند. او در این اواخر به همراه چهارده همصنفی دیگرش از صنف سامع کمیته سویدن فارغ گردیدند.   این صنف از صنوف مکاتب دولتی بسیار تفاوت دارد. تمام شاگردان این صنف مادران هستند که بخاطر […]