دفتر اداری پروان

دفتر اداری پروان ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر را تحت پوشش دارد. این دفتر پروژه های جلوگیری از شیوع ویروس کووید ۱۹ را در ولایات مذکور عملی میکند.

خلاصه پروژه: ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر در قسمت شمالی افغانستان واقع شده اند، جمعیت در این ولایات قرار ذیل 186،700 نفر در پنجشیر، 479،895 نفر در کاپیسا و 711 ، 621 در پروان تخمین زده میشود.

بتاریخ 27 می 2020، وزارت صحت عامه پروژه خدمات پاسخ اضطراری و آمادگی سیستم های بهداشتی (ERHSP) را با کمیته سویدن برای افغانستان به عقد رساند. بر اساس این پروژه، بیماری همه گیر کووید ۱۹ یک تهدید بزرگ را بر تمامی بخش های کشور از جمله پروان کاپیسا و پنجشیر متوجه ساخته است.

کمیته سویدن برای افغانستان به ادامه همکاری های خویش با وزارت صحت عامه افغانستان همچنان متعهد است تا در برابر ویروس کووید ۱۹در ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر بشکل موثر پاسخ ارائه کند. تحت پروژه پاسخ اضطراری و آمادگی سیستم بهداشتی افغانستان، کمیته سویدن برای افغانستان در برابر شیوع ویروس کرونا در سراسر این ولایات بشکل مؤثر و ثمر بخش مبارزه میکند. کمیته سویدن برای افغانستان تمام تلاش خود را به خرج میدهد تا از پیشبرد این پروژه در ولایات متذکره در مطابقت با رهنمود پالیسی ملی وزارت صحت عامه اطمینان حاصل کند.

هدف کلی این پروژه محافظت از شهروندان ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر در برابر شیوع ویروس کووید ۱۹، کاهش تهدیدات آن و تقویت ظرفیت و آمادگی سیستم های بهداشتی ولایتی است تا در حالت اضطرار بهداشت عمومی پاسخ مناسب ارائه گردد.

مبارزه کمیته سویدن برای افغانستان در برابر ویروس کووید ۱۹ در ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر در زیر چتر پروژه پاسخ اضطراری و آمادگی سیستم های بهداشتی (ERHSP) اهداف ذیل را دنبال میکند:

الف) افزایش آگاهی عامه و ترویج رفتارهای سالم در پیوند با ویروس کووید ۱۹

ب) نظارت بر جامعه و کشف زود هنگام موارد مشکوک کووید ۱۹

ج) مدیریت و جداسازی موارد مشکوک و تأیید شده کووید ۱۹

د) تأمین و انتقال منظم اکسیژن، ادویه جات و سایر مواد

ه) اطمینان از آزمایش درست بازدید کنندگان و مشتریان در نقاط ورودی که ممکن است پروازها را نیز شامل شود،

برای پاسخگویی مناسب به اهداف پروژه و مقابله مؤثر با شرایط اضطراری کووید ۱۹ در پروان، کاپیسا و پنجشیر، کمیته سویدن برای افغانستان این پروژه را با استفاده از روش های زیر در سطح ولایات، ولسوالی ها و محلات اجرا می کند:

پاسخ در برابر کووید ۱۹ در سطح ولایت عمدتاً به رهبری فعالیت ها از نظر بهبود هماهنگی، ارتباطات خطرناک، آگاهی عامه، مدیریت پرونده و ارائه خدمات از جمله تأمین اکسیژن و ادویه جات متمرکز است.

ارائه پاسخ به کووید ۱۹ در سطح ولسوالی عمدتاً بر هدایت و رهبری فعالیتها از نظر تقویت هماهنگی، ایجاد مرکز ولسوالی، اعزام مجدد تیم های پاسخدهی سریع (RRT)، ارتباطات خطرناک، آگاهی عامه، نظارت بر جامعه، مدیریت پرونده و ارائه خدمات متمرکز میباشد.

پاسخ در برابر کووید ۱۹ در سطح محلات فعالیتهای عمده از قبیل تقویت هماهنگی با تیم پاسخدهی سریع، مرکز ولسوالی، ارتباطات خطرناک، آگاهی عامه و نظارت بر جامعه را احتوا میکند. این امر عمدتاً از ساختارهای موجود جامعه و منابع انسانی بهره می برد. از آنجائیکه برخی از ساختار های اجتماعی در جریان ارزیابی غیر فعال ملاحظه شد، کمیته سویدن برای افغانستان در فعال سازی و مشارکت مجدد آنها در راستای بلند بردن سطح آگاهی عامه، نظارت و مراقبت از جامعه و ارائه پاسخ کمک و حمایت میکند.