تطبیق پروژه های کمیته سویدن برای افغانستان در مکاتب ننگرهار

کمیته سویدن برای افغانستان پروژه های کار ساخت و ساز و بازسازی مکاتب دولتی را به ارزش نو میلون افغانی در ولایت شرقی ننگرهار به اجرا گذاشت. این پروژه ها که از سوی نهاد اتصال افغانستان، یک اداره تمویل کننده واقع اروپا تمویل میشود، تهیهٔ میز و چوکی برای دانش آموزان مکتب را نیز در بر میگیرد.

آوریل 3, 2017, by SCA