۲۵ تن از پرستاران تازه فارغ التحصیل زن به جامعه معرفی شدند

بیست و پنج تن از دانش آموزان از یک پروژه دو سالهٔ تعلیمات نرسنگ جامعه (CHNE) فارغ و اسناد فراغت خویش را طی یک مراسم رسمی در نواحی شرقی ولایت لغمان بدست آوردند. پروژهٔ تعلیمات نرسنگ جامعه (CHNE) از سوی اداره سیدا، سازمان بین المللی انکشافی و همکاری کشور سویدن تمویل گردیده و مشترکأ از سوی کمیته سویدن برای افغانستان و کمیته ناروی برای افغانستان به عنوان یک سرمایه گذاری مشترک تطبیق میگردد.

جنوری 31, 2017, by SCA