مکاتب جدید از وضعیت بهتری برخوردار اند هیچ فرصت انتظار برای رنگمالی تعمیر جدید مکتب وجود ندارد

من باید بعد از یک ماه در این محل می آمدم تا اینکه ساختمان هر دو مکتب جدید نسوان را زیبا و رنگمالی شده می دیدم. حالا اگر صادقانه بگویم،‌ این مکتب با داشتن دیوار های سمنتی و رنگ خاکستری زیبا به نظر نمی آیند.

جون 30, 2016, by SCA