من قهرمان قریه خود هستم

“اولین روزیکه با ویلچیر وارد قریه شدم، به همۀ مردم قریه اظهار داشتم که دیگر من ناتوان نیستم، جبران خدمات هریک شما را خواهم کرد و در کنار شما خواهم بود و صفحه زندگی را به لطف خالق حق با خوبی ها و لبخند تغیر خواهم داد”. گل مراد

می 3, 2017, by SCA