از وابستگی تا خودکفایی

گروهی از زنان در روستای نوآباد قدیم در ولسوالی شولگره ولایت بلخ دور هم جمع می شوند تا به یکدیگر برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی کمک کنند.

اپریل 27, 2021, by Haroon Mudaser