محصلین که حالا به حیث فزیوتراپست کار میکنند

در سال ۲۰۱۶، برنامه معلولین کمیته سویدن برای افغانستان در شمال آموزش فزیوتراپی به منظور تربیه کدر فزیوتراپی آغاز کرد. در این برنامه سه ساله ۴۰ تن از ولایت های شمال اشتراک ورزیده بودند که در اخیر سال ۲۰۱۹ فارغ شدند.

ژوئن 1, 2021, by شکریه صافی