هیچ پشتیبان اقتصادی نداشتیم، بنابرین گروپ کمک خودی ایجاد کردیم

سپتامبر 4, 2022, by Munisa Rashid