کمیته سویدن برای افغانستان یگانه مرجع ارئه دهنده خدمات صحی در میدان وردک

هرچند تحولات سیاسی اخیر در افغانستان چالشها و محدودیت های زیادی را در سکتور صحت بمیان آورده است، اما کمیته سویدن برای افغانستان همچنان مصمم است تا به ارائه خدمات صحی خویش در ولایت میدان وردک و سایر محلات تحت پوشش خود ادامه دهد.

آکتوبر 4, 2021, by Haroon Mudaser