کمیته سویدن برای افغانستان خواهان حرمت گذاری به حق مساوی دسترسی به تعلیم و تربیه است

دولت افغانستان اعلام کرده است که پسران دوره متوسطه در مکاتب پس از یک ماه وقفه دوباره به دروس شان ادامه دهند. اما نگران کننده است که در این بیانیه هیچ اشاره ای به حق تحصیل دختران نشده است.

سپتامبر 21, 2021, by شکریه صافی