درگیری های مسلحانه باعث بسته شدن مکاتب در ولایت غزنی شده است

در ماه های اخیر درگیری ها بین دولت و طالبان در ولایت غزنی شدت یافته است. وخامت اوضاع امنیتی بسیاری از مکاتب را مجبور به بسته شدن کرده است. برنامه تعلیم و تربیه کمیته سویدن نیز از این درگیری ها متأثر شده است.

ژوئن 10, 2021, by شکریه صافی