کمیته سویدن برای افغانستان برای کودکان بازمانده از جنگ امید میاورد

اعمار یک مکتب از سوی کمیته سویدن برای افغانستان در ساحه خط نخست نبرد امید و لبخند را برای کودکان و اهالی قریه اولخیل در میدان وردک به ارمغان آورده است.

اکتبر 4, 2021, by Haroon Mudaser