بورد کمیته سویدن برای افغانستان

بورد کمیته سویدن مسوؤلیت اداره فعالیت های سازمان را در افغانستان و سویدن به عهده دارد. اعضای بورد در اجلاس سالانه کمیته سویدن برای افغانستان تعیین میگردد.

آقای اندریاس استیفنسن سکرتر جنرال کمیته سویدن برای افغانستان فعالیت های سازمان را رهبری و به بورد سازمان گزارش ده میباشد.

دفتر کمیته سویدن برای افغانستان مقیم در سویدن دارای کم و بیش بیست کارمند بوده و در بخش های جلب کمک های مالی ,ارتباطات, هماهنگی کمک های مالی و بخش اداری فعالیت مینماید.

اکثر فعالیت های سازمان توسط دفتر افغانستان که دارای بیشتر از ۶۰۰۰ کارمند میباشد تطبیق میگردد. دفتر مرکزی سازمان در کابل موجود بوده و تطیق پروژه ها توسط پنج دفتر منطقوی که مسوؤلیت تطبیق فعالیت ها در سطح محلی را دارا میباشند, صورت میگیرد