سؤظن بر موجودیت فساد و یا بی نظمی های دیگر:

خط مشی کلی کمیته سویدن برای افغانستان بر مبارزه علیه تمام اشکال فساد اداری و تقلب در تمام سطوح، تاکید مینماید. این هدف از طریق ایجاد طرزالعمل ها و مقررات واضح و با حفظ سطوح خوب کنترول و شفافیت به دست آمده میتواند.

 

هیچ سازمانی از فساد و بی نظمی های دیگر مصوؤن نیست. اما به دلیل اینکه افغانستان کشور آغشته به فساد اداری میباشد، کمیته سویدن نیز بیشتر در معرض این خطر قرار دارد. 

کمیته سویدن آگاه است که فساد در ساختارهای دولتی و خصوصی، با پیوند نزدیک با جرایم اقتصادی، نفوذ کرده و تاثیر جدی بر زندگی روزمره گروه های مورد نظر کمیته سویدن اعمال مینماید. در نتیجه، فساد اداری بدان معنی است که حقوق بشری افراد  مورد توجه قرار نمیگیرد.

تمویل کنندگان و مستفید شوندگان  در مناطق روستائی افغانستان، و همچنین مقامات دولتی اغلباً از مؤثریت فعالیت های کمیته سویدن و حساس بودن این سازمان در مقابل فساد اداری حرف میزنند.  کمیته سویدن باورمند است که بقا این وضعیت حیاتی بوده و تنها از طریق مؤثریت در کار ، دفاع قوی از حقوق گروه های مورد نظر و  عدم تحمل در برابر جزئی ترین فساد، می تواند بدست بیاید.

فعالیت های کمیته سویدن علیه فساد در پالیسی مبارزه با فساد اداری که توسط این سازمان تنظیم گردیده است. کمیته سویدن در میان سایر موضوعات، تقلب و فساد را چنین تعریف مینماید:

رفتار و کردار فاسد: سؤ استفاده از موقعیت و نفوذ به نفع خود شخص با پیشکش کردن، اعطا کردن، دریافت کردن و یا درخواست چیزی با ارزش ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به منظور منفعت طرف دیگر و یا هم تحت تاثیر قراردادن ایشان میباشد.

تقلب: انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل، به شیوه ای آگاهانه یا در اثر سهل انگاری که به نفع خود شخص تمام گردیده و یا به منظور اجتناب از انجام مسوؤلیت صورت بگیرد . تقلب ممکن است شامل سؤ استفاده از وجوه یا دارائی، جعل، سرقت، خویش و قوم پرستی، اختفای حقایق و یا هر سؤ استفاده از بودجه برای اهداف دیگر بجز از اهداف که در قرارداد تمویل کننده ذکر گردیده باشد.

فشار و اجبار: پایین نشان دادن و یا آسیب رساندن به طرف مقابل و یا اموال او، و یا تهدید کردن طرف مقابل، به منظور نفوذ در رفتار وی.

تمام ساحات که در معرض فساد اداری در افغانستان هستند، مربوط به شرایط سویدنی ها و همچنین مدیریت وجوه دریافتی و دارائی های این سازمان میباشد.

به عنوان یک مکمل به قواعد و کنترل، کمیته سویدن دارای سیستم افشا نمودن فساد و تقلب در افغانستان و در سویدن میباشد.  همه کارکنان مکلف اند تاهرگونه بی نظمی مشکوک را گزارش دهند، و در اینجا اعضا، گروه های مورد نظر و دفاتر همکار و در مجموع تمام مردم نقش مهم را ایفا مینمایند.

گزارش دهی از فساد مشکوک و سایر بی نظمی ها

گزارش دهی فساد مشکوک میتواند از طرق مختلف صورت گیرد.

 میتوانید به ایمیل آدرس fightcorruption@sca.org.af یک ایمیل بفرستید. پیام شما میتوانید به یکی از زبانهای سویدنی و یا انگلیسی باشد.

کارمندان دفتر مرکزی کابل کمیته سویدن میتوانند گزارش کتبی خود را به داخل صندوق مخصوص که در تعمیر اداری وجود دارد، قرار دهند.   

کارمندان و یا اعضا که به یکی از دفاتر ساحوی و یا پروژوی کمیته سویدن نزدیک باشند میتوانند گزارش خود را در پاکت سر بسته به شخص مسوؤل راجستر اقلام ارسالی های داخلی، تسلیم نماید. پاکت باید عنوانی کمیته جلوگیری از فساد نوشته و در صندوق که قبلاً ذکر گردید گذاشته شود. شخص باید اسناد و مدارک کافی را ارائه نماید، تا سازمان قادر به بررسی قضیه گردد. گزارش همچنین باید شامل شرح قضیه و در صورت عدم وضوح شامل شرح دلیل که چگونه این موضوع باعث بینظمی میگردد، باشد. زمان و تاریخ اطلاعات، و همچنین اسامی اشخاص درگیر در قضیه سهولت ها را در پیگیری قضیه ایجاد مینماید. هر سند دیگر که ارائه آن ممکن باشد، ضمیمه گزارش گردد.

افراد ارائه کننده گزارش باید نام و مشخصات تماس خود را درج گزارش نمایند. متاسفانه توانایی های کمیته سویدن به ارتباط تعقیب شکایات از مراجع ناشناس محدود بوده و هرگز علیه اتهامات وارده از مرجع ناشناس اقدام نمی نماید، مگر اینکه شاکی دلیل موجه برای عدم افشا شناخت خویش ارائه نموده باشد. اگر گزارش از مرجع نا شناس دریافت گردیده باشد، گزارش دهنده باید شواهد و اسناد مثبته قوی از انجام فساد و تقلب را جهت اثبات قضیه پیشکش نماید. کمیته سویدن تلاش مینماید تا گزارش دهندگان را به طور کامل از عواقب منفی قضیه، محافظت نماید. . اگر اطلاعات جهت تماس با شخص گزارش دهنده درج گزارش گردیده باشد، کمیته سویدن نامه تاییدی از درک دریافت گزارش را ارسال مینماید.

کمیته جلوگیری از فساد اداری شامل CFO  کمیته سویدن،  آمر بخش تفتیش داخلی و رئیس اجرائیوی پروگرام های کمیته سویدن میباشد.

مدیریت قضایای فساد اداری بعد از دریافت گزارش

با دریافت اطلاع از سؤ ظن به قصد انجام فساد اداری و یا موارد اثبات کننده قضایای تقلب و فساد اداری، کمیته جلوگیری از فساد اداری، رهبری کمیته سویدن را از چگونگی قضیه مطلع خواهد نمود. این اطلاعات باید شامل موارد چون شرح قضیه، اشخاص درگیر، وسعت قضیه، اقدامات انجام شده به منظور بررسی و حل و فصل این قضیه، توصیه اقدامات انضباطی و یا مجازات، گردد.

 این شرح تا حد امکان با اسناد و مدارک مناسب از جمله اظهارات کتبی، کاپی اسناد، و غیره و در صورت لزوم، توصیه برای جبران وجوه از دست رفته،  برآورد اینکه تا چه حد قوانین کمیته سویدن و روال تفتیش سازمان در جلوگیری از فساد موفق نبوده، شرح چگونی امکان بوقوع پیوستن قضیه، ارائه طرح های پیشنهادی برای چگونگی تقویت دستورالعمل ها، طرزالعمل ها و سیستم های کنترولی که بتواند از اجرای دوباره چنین اعمال جلوگیری نماید و اینکه چگونه و چه زمانی انتظار می رود تا با قضیه انجام شده برخورد و ارزیابی صورت گیرد و اقدامات انجام شده تا حال چی بوده، ضمیمه میگردد.

در صورت تایید قضایای فساد اداری و تقلب، کمیته سویدن موارد آتی را انجام خواهد داد:

  • با عزم و اراده، تلاش برای بدست آوردن مجدد هر دارایی از دست رفته در اثر عمل تقلب و یا فساد.
  • اجرای هر گونه اقدام انضباطی مناسب داخلی.
  • تقویت روال کنترل های داخلی به منظور جلوگیری از تکرار قضایای فساد و تقلب.
  • اطلاع هیئت مدیره کمیته سویدن از قضیه و اقدامات برنامه ریزی شده در مورد.
  • اطلاع اداره بین المللی سویدن برای کمک های انکشافی و دیگر تمویل کنندگان مربوط در مورد این قضیه و اقدامات برنامه ریزی شده در رابطه به آن.

حفاظت گزارش دهندگان (افشاء گران):

تمام اطلاعات ارسال شده توسط مکتوب و یا ایمیل باید به شکل محرمانه آن اداره گردد. بعد از نتیجه گیری نهایی کمیته جلوگیری از فساد اداری و اتخاذ تصمیم در رابطه به قضیه، اسناد ارائه شده از بین برده خواهد شد. کمیته جلوگیری از فساد اداری مکلف است تا شخص گزارش دهنده را حفاظت نموده و هرگز هویت او را برای شخص ثالث افشا ننماید، و در صورت لزوم برای جلوگیری از اعمال تلافی جویانه اقدامات را روی دست گیرد.

کمیته همچنین مکلف است تا راه های مدیریت مواردی را که نشاندهنده سؤ رفتار شخص گزارش دهنده به قصد ضرر رساندن به شخص دیگر و یا گمراه نمودن کمیته برای منافع شخصی و یا انتقام، ارائه نموده است، پیشکش نماید. این مورد بمنظور حفاظت از اشخاص که به نا حق به قضیه فساد و یا تقلب متهم میگردند، میباشد.