کمیته سویدن برای افغانستان مدت بیشتر از ۳۰ سال میشود که در افغانستان فعالیت مینماید. کمیته سویدن دارای بیشتر از ۵۰۰۰ کارمند که در نقاط مختلف افغانستان کار مینمایند، میباشد. 

ساحات کاری ما

فعالیت های ما را در افغانستان تعقیب کنید

تاریک میبیند اما روشن می اندیشد

او آموزش های ابتدایی را در برنامه معلولیت کمیته سویدن برای افغانستان فرا گرفته است و اکنون به حیث استاد در یکی از صنف های آموزشی در سطح قریه برای ن