کمیته سویدن برای افغانستان مدت بیشتر از ۳۰ سال میشود که در افغانستان فعالیت مینماید. کمیته سویدن دارای بیشتر از ۵۰۰۰ کارمند که در نقاط مختلف افغانستان کار مینمایند، میباشد. 

ساحات کاری ما

فعالیت های ما را در افغانستان تعقیب کنید

سلامتی کودک برای آموزش ضروری است

دفترساحوی کمیته سویدن برای افغانستان هرسال در ولسوالیهای زیر پوشش ولایتهای غزني وپکتیکا، در مکاتب و صنوف محلی خود؛ میان هزاران شاګردان جدیدالشمول ا