کمیته سویدن برای افغانستان مدت بیشتر از ۳۰ سال میشود که در افغانستان فعالیت مینماید. کمیته سویدن دارای بیشتر از ۵۰۰۰ کارمند که در نقاط مختلف افغانستان کار مینمایند، میباشد. 

ساحات کاری ما

فعالیت های ما را در افغانستان تعقیب کنید

از وابستگی تا خودکفایی

آنها شش زن دارای معلولیت هستند و یک گروه خود کمکی موسوم به گل لاله را با حمایت تخنیکی برنامه معلولیت کمیته سویدن در شمال تشکیل داده اند.