کمیته سویدن برای افغانستان مدت بیشتر از ۳۰ سال میشود که در افغانستان فعالیت مینماید. کمیته سویدن دارای بیشتر از ۵۰۰۰ کارمند که در نقاط مختلف افغانستان کار مینمایند، میباشد. 

فعالیت های ما را در افغانستان تعقیب کنید

اطفال شیرم در آروزی داشتن مکتب

وقتی حرف از مکتب  میشود حتمی در ذهنتان یک ساختمان زیبا, با فضای سبز, حویلی بزرگ و صنف های منظم با یک تخته سیاه را تجسم میکنید اما برای بعضی ها فقط