کمیته سویدن برای افغانستان مدت بیشتر از ۳۰ سال میشود که در افغانستان فعالیت مینماید. کمیته سویدن دارای بیشتر از ۵۰۰۰ کارمند که در نقاط مختلف افغانستان کار مینمایند، میباشد. 

ساحات کاری ما

فعالیت های ما را در افغانستان تعقیب کنید

از یک صنف تا به یک مکتب

سال‌ها پیش در یک منطقه کوهستانی دور افتاده به نام گاو میشک ؛ درولسوالي قره باغ ولایت غزني از سوی کمیته سویدن برای افغانستان یک صنف روستایی ایجاد شد