کمیته سویدن برای افغانستان مدت بیشتر از ۳۰ سال میشود که در افغانستان فعالیت مینماید. کمیته سویدن دارای بیشتر از ۵۰۰۰ کارمند که در نقاط مختلف افغانستان کار مینمایند، میباشد. 

کار کردن در اینجا چالش برانگیز است

خانم ملوهت شاینبدوا، یک تن از اتباع خارجی و آمر اسبق بخش پلان گذاری و گزارشدهی که فعلا منحیث مشاور بخش تذکر یافته در دفتر مرکزی کمیته سویدن در کابل