کمیته سویدن برای افغانستان مدت بیشتر از ۳۰ سال میشود که در افغانستان فعالیت مینماید. کمیته سویدن دارای بیشتر از ۵۰۰۰ کارمند که در نقاط مختلف افغانستان کار مینمایند، میباشد. 

ساحات کاری ما

فعالیت های ما را در افغانستان تعقیب کنید

زنان چطور خود کفا می شوند؟

زمان آن فرا رسیده است که پس از این، زنان معلول متکی به مهارت ها و دست آورد های خود باشند و به یاری رسانیدن مردان تکیه نکنند.