26 پروژه در ولایات سمنگان و بلخ تکمیل و به بهره برداری سپرده شد

بعد از تکمیل این پروژه، توقع میرود که واقعات اسهالات به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کند به خصوص در میان اطفال. همچنان انتظار میرود که این پروژه برای مصونیت باشنده گان که برای تهیه آب آشامیدنی هستند کمک کند و در عین حال مردم به آب کافی و با کیفیت برای نوشیدن، پختن و حفظ الصحه شان دسترسی خواهند داشت.

در سال 1398 پروژه انکشاف دهات کمیته سویدن برای افغانستان در شمال، 26 پروژه مختلف را تکمیل نموده است که 11 پروژه در ولسوالی شولگره ولایت بلخ، ده پروژه در مرکز ایبک و پنج پروژه در ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان میباشد. این پروژه ها شامل کانکریت ریزی سرکها، اعمار پلچک ها، دیوارهای استنادی، ذخیره آب، شبکه آبرسانی، چاه های نیمه عمیق و کانال های آب میباشد.

گل میر ریس شورای انکشافی تورپاغلی در ولسوالی شولگره ولایت بلخ از پروژه آبرسانی تکمیل شده در قریه خوشحال است. او میگوید: "آب صحی آشامیدنی یکی از مشکلات عمده ما بود. ما شاهد این بودیم که اطفال در قریه ما نمیتوانستند به مکتب بروند و آنان مجبور بودند تا برای خانواده های خود از دریا آب آشامیدنی تهیه کنند که چهار کیلومتر از قریه فاصله دارد. در عین حال، من شاهد چندین حادثه ترافیکی بودم زمانیکه اطفال و مردم از سرک عبور میکردند تا برای خانواده های شان از دریا آب بیاورند."

وی همچنان ادامه داد: "با افتتاح این پروژه آبرسانی، 300 فامیل که در قریه ما زندگی میکنند به آب آشامیدنی صحی دسترسی خواهند داشت. من اطمینان دارم که اطفال فرصت این را خواهند داشت که به مکتب بروند."

تمام این پروژه ها تحت رویکرد جامعه محور تطبیق شده است که تمرکز اصلی آن روی تصمیم گیری مشارکتی، نظارت اجتماعی توسط شورا ها بوده که در اخیر شورا ها مجالس حسابدهی را برای اعضای شورا ها را اندازی نمودند. شورا های مورد هدف ده فیصد سهم را در قیمت مجموعۀ پروژه پرداخت نموده اند که پروژه انکشاف دهات تسهیلات تخنیکی و کمک مورد نیاز را در هر مرحله پروژه فراهم نموده اند.

مرضیه و فیض الله، خواهر و برادر که در قریه تورپاغلی ولسوالی شولگره ولایت بلخ زندگی میکنند. آنان از جمله صدها طفل دیگری استند که مسوولیت تهیه آب خانواده ها را به دوش دارند و وسیله انتقال آب مرکب است.

مرضیه ده ساله، صنف دوم مکتب است. او میگوید: "دو سال میشود که با مرکب آب میبرم و هر روز چهار ساعت این کار را انجام میدهم. همیشه چنین اتفاق می افتد که نتوانم به مکتب بروم."

محمد فهیم واحدی، مسوول پروژه انکشاف دهات کمیته سویدن در شمال میگوید: "این پروژه ها در سه ولسوالی ولایت های سمنگان و بلخ در برنامه حکومت داری خوب و دسترسی به آب صحی، حفظ الصحه و نظافت تطبیق و تکمیل شده است و مصارف مجموعه آن نزدیک به 39 میلیون افغانی است که ده فیصد سهم شورا ها نیز شامل آن میباشد. مجموعا 8140 خانوداه که 40452 تن میشود از این پروژه ها مستفید شده اند." 

آب آشامیدنی صحی برای سلامتی با تمرکز بر جوامع حاشیه نشین و آسیب پذیر ضروری بوده که از طریق خدمات آبرسانی برای کودکان و خانواده های شان تامین می شود.