برای بانوان معلول کسب از همه خوب بدیل خوب است

افراد دارای معلولیت اعم از زن و مرد بخاطر بهبود زنده گی خود باید رو به کسب تحصیل بیاورد اما اگر امکانات کسب تحصیل نداشته باشد در آنصورت بدیل خوب صنایع دستی، خیاطی و آموختن حرفه های دیگر میباشد که پروگرام معلولین کمیته سویدن برای افغانستان همیشه در این زمینه کار نموده است.

این دو گروپ کورس های حرفوی زنانه در ولسوالی مقر ولایت غزنی میباشد که در کورس حرفوی تعداد ۶ خانم آومزش های حرفوی میاموزد، آنها همه روزه در مکان محرم چند ساعت از طرف یک استاد که خانم میباشد آموزش میگیرند تا در جامعه از زنده گی خوب برخوردار گردند.

در یک حرفه آموزش دوخت بستره های اطفال و در حرفه ای دیگری هنر چرمه دوزی به شاگردان در چریان روز آموزش داده میشود در ضمن این روزانه برای چند ساعت از طرف استاد بانو،  به آنها درس های سواد آموزی داده میشود تا درگرفتن اندازه گیری لباس ونوشتن یک نام همرای شان همکاری شود.

شاگردان این کورس های حرفوی میگویند که آنها حالا به آسانی در خانه های شان کار میکنند و افزودند که از کمیته سویدن برای افغانستان بسیار خوش استند که برای افراد معلول مانند آنها صنف آموزش حرفه را آماده ساخته اند و اساتید شان به پابندی مشتاق آموزش دادن به آنها است.

یک تن از اساتید گفت که این اجناس ساخته شده تمام شان کمال دست اینها میباشد، بسیار با علاقه مندی میآیند و من به آینده درخشان شان باور مند استم.

یکی دیگر از معلولین افزود که فراگیری این حرفه به ما کمک میکند که در خانه های خود به باعزت و آبرو کار نمووده و با فامیل های خود حمایت مالی  نماییم بخاطریکه چرمه دوزی بازار بسیار خوب دارد و خانم ها پوشیدن آن را بسیار میپسندند.

معلولین ذکر شده همه شان معلولیت های مختلف دارند بعضی شان معلولیت پا، بعضی شان از دست و بعضی شان هم مشکل ناشنوایی دارند که برای این نوع خانم ها کمیته سویدن برای افغانستان کورس های حرفه های مروج را در ساحات مسوون دایر مینماید که  در بهبود زنده گی این خانم ها نقش  خوب داشته است.