افتتاح 19 پروژه در ولسوالی شولگره ولایت بلخ

شورا های انکشافی ولسوالی شولگره ولایت بلخ افتتاح 19 پروژه را تجلیل نمودند که توسط کمیته سویدن برای افغانستان حمایت شده بود.

این پروژه ها شامل شبکه آبرسانی، چاه های نیمه عمیق، کانکریت ریزی سرک، جغل اندازی سرک، اعمار پلچک ها و دیوار استنادی میباشد.

پروژه های متذکره با 12 شورا در 12 قریه شامل برنامه حکومت داری محلی و معیشت روستایی و حفظ الصحه آب آشامیدنی میباشد که توسط برنامه انکشاف دهات کمیته سویدن تطبیق شده است.

محفل افتتاح این پروژه ها در ولسوالی شولگره برگزار گردیده بود که اشتراک کننده گان آن ولسوال شولگره، نماینده ریاست انکشاف دهات، نماینده ریاست اقتصاد، مسوول دفتر ساحوی کمیته سویدن در زون شمال، اعضا و روسای شورا های انکشافی اشتراک ورزیده بودند.

سراج الدین عابد، ولسوال شولگره از کمک های کمیته سویدن برای افغانستان قدردانی نموده افزود: "افتتاح این پروژه ها یک گام بزرگ در سطح ولسوالی است. من از تمام کارهای انجام شده کمیته سویدن برای افغانستان و کارهای که انجام میدهند سپاسگذاری میکنم. ما همیشه از آنها برای تطبیق هر چه بهتر پروژه ها حمایت میکنیم."

هزینه مجموعی این پروژه بیشتر از 23 میلیون افغانی میشود که 10 فیصد سهم شوراهای انکشافی نیز شامل آنها میباشد. تعداد مجموعی مستفید شونده گان آن 3468 فامیل (24276 تن) از این پروژه ها مستفید شده اند.

محفل افتتاحیه پوشش رسانه نیز داشت.