خدمات صحی کمیته سویدن برای افغانستان در ولایات وردک و لغمان بهبود یافته است

بر اساس یافته های یک سروی تحت نام کارت متوازن نمره (BSC)، خدمات صحی کمیته سویدن برای افغانستان در ۱۲۹ مرکز صحی در ولایات میدان وردک و لغمان نتایج و دستاورد های زیادی داشته است. بر اساس این سروی، بستهٔ خدمات صحی اساسی (BPHS) در ولایت میدان وردک از مقام یازدهم به مقام سوم و در ولایت لغمان از مقام هفدهم به مقام دهم نایل آمده است.

داکتر حفیظ الله ملنگ، مدیر پروژه بسته خدمات صحی اساسی در ولایت میدان وردک، معلومات در مورد فعالیت های این بسته خدمات صحی را در حضور اشتراک کنندگان از ریاست صحت عامه ولایت میدان وردک و کارمندان برنامه صحی دفتر ساحوی میدان وردک ارائه نمود.  

داکتر ملنگ گفت: «سروی کارت متوازن نمره (BSC) یک وسیلهٔ است برای ارزیابی خدمات صحی که تمامی ابعاد مربوط به تسهیلات و مراکز صحی را مورد ارزیابی قرار میدهد. بر اساس این سروی، نقاط قوت به رنگ سبز، نقاط متوسط کار به رنگ زرد و نقاط ضعیف کار به رنگ سرخ نمایش داده شده است.»

بر اساس گفته های داکتر محمد  سلیم اصغرخیل، رئیس صحت عامه ولایت میدان وردک: «سروی کارت متوازن نمره (BSC) نه از سوی کمیته سویدن برای افغانستان انجام یافته است و نه هم از سوی وزارت صحت عامه افغانستان، بلکه این سروی از سوی یک نهاد سوم و بیطرف انجام شده است که نتیجهٔ آن نهایت قابل اعتبار و دقیق میباشد.»

براساس یافته های این سروی، ۱۷ مراکز صحی کمیته سویدن برای افغانستان به رنگ سبز، دو مرکز صحی به رنگ زرد و دو مرکز صحی به رنگ سرخ نمایش داده شده است. اما کارمندان بخش تطبیق برنامه صحت کمیته سویدن برای افغانستان متعهد هستند تا رنگ های سرخ را به زرد و سپس از رنگ زرد به سبز تبدیل کنند تا در سال آینده کمیته سویدن برای افغانستان حائز مقام نخست گردد.

کمیته سویدن برای افغانستان از ۳۵ سال بدینسو خدمات صحی را در ولایات مختلف افغانستان ارایه میکند. براساس گزارش سالانهٔ سال قبل، ۲.۶ میلیون افغان در مراکز صحی کمیته سویدن برای افغانستان معاینه شده اند و ۳ درصد افزایش در تسهیلات صحی بوجود آمده است.

علاوه براین، کمیته سویدن برای افغانستان کلینیک و شفاخانه ها را در محلاتی ایجاد کرده است که در آنجا مردم به خدمات صحی دسترسی نداشته ویا هم دسترسی محدودی داشته اند. در کنار این، کمیته سویدن برای افغانستان قابله ها، فزیوتراپست ها و نرس ها را در محلات روستایی نیز آموزش صحی داده است. هدف این سازمان در سال های آینده اینست که زنان، اطفال، افراد دارای معلولیت در محلات روستایی به خدمات صحی دسترسی مساویانه داشته باشند.