مبارزه و جلوگیری از سرایت و گسترش ویروس کرونا

دفتر ساحوی کمیته سویدن برای افغانستان در تالقان برای جلوگیری از سرایت و گسترس ویروس کرونا و حفظ جان کارمندان این دفتر یک سلسله اقدامات لازم را روی دست گرفته است. برای نبرد با این ویروس، کمیته پاسخ گوی اضطرای را تعین و تعداد از کارمندان صحی و غیر صحی را مسئولیت داده است که تدابیر لازم را برای جلوگیری روی دست بگیرند و ازاقدام کارمندان و سایر مستفید پروژه ها نظارت داشته باشند تا آنها در مورد حفظ الصحه خود محتاط باشند.

داکتر حبیب الله حیات مسئول بخش صحت مکاتب پروژه تعلیم و تربیه دفتر ساحوی کمیته سویدن برای افغانستان در تالقان می گوید: « بنا بر هدایت مسئولین ذیربط این اداره، کارمندان خدماتی هر صبح وقت تر از سایر کارمندان وارد این دفتر می شوند و تمام راه رو ها، دستگیر های دروازه ها، پنجره ها و سایر لوازم مورد ضرورت کاری را قبل از آمدن کارمندان مواد ضد ویروسی استعمال می کنند و پس از آن که کارمندان وارد دفتر می شوند  که وضعیت صحی و تب آنها هروز توسط تیرمامیتر معاینه می شود و بعد از اینکه تیم صحی ما اطمنان حاصل نمودند به آنها ورق اطمنانی داده می شود و گارد ها اجازه ورود به دفتر را می دهند». وی می افزاید که در صورت که فردی مشکوک به ویروس کرونا باشد عجالتا او را قرنطین می نماییم و ریاست صحت عامه را در جریان قرار می دهیم و تا اکنون با کدام فردی مشکوک روبرو نشده ایم.

نجیبه سنجر مسئول عمومی دفتر زون شمال شرق کمیته سویدن برای افغانستان در این زمینه می گوید:« ما به تمام کارمندان خود هدایت داده ایم که به وسایل کاری همکارن خود دست نزنند و همه کارمندان مکلف هستند که خود شان میز ها و وسایل کاری خود را  تا از میان رفتن ویروس پاک کاری کنند و صفا کران را اجازه ندهند که به وسایل کاری آنها دست بزنند».

کمیته حالت اظطرار دفتر ساحوی کمیته سویدن برای افغانستان علاوه از نظارت و ارزیابی کارمندان در زمینه حفظ الصحه معلومات ظروری را از طریق بنر ها و پوستر ها ارایه می دارد و کارمندان را تشویق می کند که حفظ الصحه را در خانه هایشان نیز رعایت کنند تا اقدامات جلوگیری گسترده تر شود و نمونه‌ی خوبی باشند برای سایر مردم محل خود. این فعالیت ها تا بدست امدن اطمنان از نابود شدن ویرس ادامه خواهد یافت و پیام کمیته اضطرار برای کارمندان و همه مردم ولایت های زون شمال شرق افغانستان این است حفظ الصحه خود و محیط را جدی بگیرند و برای خود و بشریت خدمت کنند.