محیط بهتر زمینه آموزش بهتر را فراهم میکند

مکتب افضل شهید در قریه قوربقه خانه ولسوالی شولگره ولایت بلخ سالهای متمادی از نبود میز و چوکی، فضای سبز و تعمیر کهنه رنج میبرد. در این مکتب بیشتر از هفت صد دانش آموز در دو شفت جدا گانه درس میخوانند.

پروژه صحت مکاتب کمیته سویدن برای افغانستان در سال 2020 و با استفاده از فرصت قرنطین تصمیم گرفت تا این مکتب را ترمیم اساسی کند و با غرض نهال گلها در فضای سبز مکتب کمک کند تا شاگردان با آغاز دوباره دروس شاهد تغییرات زیاد در مکتب خود باشند.

محمد یاسین صادقی، آمر معارف ولسوالی شولگره از حمایت پروژه صحت مکاتب کمیته سویدن قدر دانی نموده میگوید: "به هر اندازه که فضای مناسب برای آموزش آماده شده باشد به همان اندازه آموزش مؤثر است. شاگردان تشویق میشوند و تلاش میکنند تا از امکانات فراهم شده خوب استفاده کنند. مکتب افضل شهید میز و چوکی نداشت، ساختمان اش کهنه شده بود و به ترمیم نیاز داشت. که خوشبختانه این کار صورت گرفت. پروسه به گونه شفاف به پیش رفته و از حمایت کمیته سویدن سپاسگزارم."

هدف اصلی پروژه صحت مکاتب ایجاد فضای بهتر و صحی آموزشی برای شاگردان است.

گلبدالدین صالح، سر معلم این مکتب از فرصت ایجاد شده برای شاگردان خوشحال است. او میگوید: "زمانیکه مکتب دوباره آغاز شود شاگردان از دیدن چهره جدید مکتب شان خوشحال خواهند شد. آنان میتوانند در فضای بهتر آموزش خود را ادامه دهند. در سطح ولسوالی مکاتب مشکلات زیاد دارد. هر چقدر که کمک بیشتر صورت گیرد ما خوشحال میشویم."

معاینه صحی شاگردان نیز بخشی از پروژه صحت مکاتب کمیته سویدن در شمال میباشد که در سال 2020 به تعداد 2 مکتب را در ولسوالی شولگره و یک مکتب را در ولسوالی کشنده ولایت بلخ تحت پوشش قرار داده است. در این بخش در مکاتب تحت پوشش یک اتاق جداگانه برای معاینه صحی شاگردان اختصاص یافته که شاگرادن در آن معاینه میشوند.

داکتر سید حامد عقیل مسوول برنامه صحت کمیته سویدن در شمال میگوید: "پروژه صحت مکاتب کمیته سویدن برای افغانستان در شمال در سال 2017 در ولسوالی شولگره ولایت بلخ به فعالیت آغاز کرد. این پروژه شامل معاینه صحی شاگردان،تعلیمات صحی برای شاگردان و معلمین ,  ترمیم مکاتب، تهیه آب آشامیدنی صحی، تهیه میز و چوکی، ایجاد فضای سبز درمکاتب میباشد. در این پروژه تا هنوز طی سه سال گذشته بتعداد 9 مکتب تحت پوشش گرفته شده و ترمیم شده است، میز و چوکی برای مکتب بی بی  آمنه و مکتب شهید افضل تهیه شده است و درحدود 4000 شاگرد معاینه صحی صورت گرفته است."

ولسوالی شولگره در فاصله 70 کیلومتری شهر مزارشریف قرار دارد که دارای 52 مکتب دولتی و دو مکتب خصوصی بوده که در حدود 30 هزار شاگرد در این مکاتب مصروف آموزش اند که نزدیک به سیزده هزار تن آنان از طبقه اناث هستند.