اعمار ساختمان مکتب ویروف سه تهدید را از متعلمین دور می کند

موجودیت تعلیم و تربیه با کیفیت نقش اساسی در انکشاف اجتماع روستایی دارد، ایجاد مکتب محلی در قریه ویروف و قرای مجاور آن باعث بلند رفتن سطح سواد مردم منطقه ، از بین رفتن خشونت ها علیه زنان، بهتر شدن روند زندگی خانواده ها گردیده است.

امام الدین رئیس شورای قرای ویروف و دنی دره می گوید  "قبل از ایجاد مکتب محلی ویروف تنها 15 نفر از ساکنین این چهار قریه سواد خواندن و نوشتن را داشتند و 400 خانواده دیگر از این نعمت بی بهره بودند، ولی امروز که از تاسیس این مکتب 14 سال سپری می شود، 90 در صد مردم مخصوصا قشر جوان با سواد هستند و در دانشگاها راه یافته اند". موصوف می افزاید که اکنون مردم ما به اهمیت مکتب در قریه پی برده اند و به خاطر حفاظت آن کمیته‌ های حمایت از مکتب و تدارکات برای مکتب را فراهم کرده اند تا از این طریق مکتب بصورت درست حفاظت شود.

در مصاحبه که با تعداد از مردم این قراء انجام گرفت، می گویند که موجودیت مکتب در این قریه همبستگی و کار مشترک چهار قریه را باهم افزایش داده و نقش یک مرکز رهبری چهار قریه را برای مردم ما ایفا می کند.

دلیل عمده که برنامه انکشاف روستایی دفتر زون شمال شرق کمیته سویدن برای افغانستان اقدام به اعمار ساختمان این مکتب کرد این است که چالشهای شاگردان این مکتب را بر طرف کند.

 نجم الدین سرمعلم این مکتب می گوید "سه چالش عمده برای متعلمین این مکتب  وجود داشت، اول اینکه شاگردان در زیر شعاع مستقیم آفتاب و ریزش باران های فصلی قرار داشتند که با مذائیمت این دو پدیده طبیعی آنان از تدریس با کیفیت بی بهره بودند و دیگر در سمت غرب این مکتب یک دریای کلان قرار گرفته بود و در سمت شرق سرک عامه وجود داشت که هردو جان شاگردان را ما را تهدید می کرد، سرک عامه علاوه از اینکه گرد و غبار تولید می کرد و در اثر آن شاگردان به مرض های گلو دردی، ریزش و اسهالات دچار می شدند، احتمال تصادم شاگردان با وسایط نقلیه نیز وجود داشت و از طرف دیگر مردم نگردان افتادن پسران شان به دریای سمت غرب مکتب در هنگام تفریح بودند". آقای نجم الدین می افزاید که قبل از ایجاد مکتب محلی در کُل همه خانم های این چهار قریه بی سواد بودند و از چهارصد خانواده تنها 15 مرد مهارت خواند و نوشتن فرا گرفته بودند و سایر مردم کاملا بیسواد بودند، در ابتدا هیچ خانواده دختران شان را به مکتب اجازه نمی دادند. ولی موجودیت این مکتب محلی در این قریه باعث گردید که همه خانواده ها دختران شان را به مکتب بفرستند و اکثریت دختران و پسران محصل دانشگاه ها و متعلمین مکتب هستند که همه این ارتباط مستقیم با ایجاد مکتب محلی در این قریه دارد و اعمار ساختمان این مکتب محلی توسط کمیته سویدن برای افغانستان ارقام شاگردان را افزایش می دهد. تنها در ماه ال سال تعلیمی ارقام شاگردان از 206 متعلم به 236 متعلم افزایش یافته است.  

نسرین بنت قیام الدین یک تن از متعلمین این مکتب می گوید: «ما قبلا در همین ساحه درس می خواندیم، اما صنف نداشتیم، زیر خیمه ها و یا در فضای باز درس می خواندیم، در زمان بارندگی به زیر خیمه ها می رفتیم، اما درس خواندن در فضای سرد مشکل است. اکنون بسیار خوشحال هستم که صنف داریم، میز داریم، کتاب داریم، آب نل داریم و مکتب مان دیوار احاطه دارد و موتر ها و صدای دریا ما را مذائیمت نمی کند».

انجینیر حشمت الله مومند کارمند بخش ساختمانی برنامه انکشاف روستایی دفتر زون شمال شرق می گوید: «ساختمان مکتب ویروف با استندرد های معارف ساخته شده است و دارای 6 باب اتاق درسی، 2 باب اتاق اداری و یک باب گدام می باشد که در یک وقت گنجایش 270 متعلم را دارا بوده و به شکل پخته و اساسی در یک منزل اعمار گردیده است و در مدت 7 ماه به پایه اکمال رسیده است. علاوه بر اعمار ساختمان این مکتب،  اعمار 138 متر دیوار احاطوی مکتب، 5 باب تشناب عصری با در نطر گیری سهولت ها برای افراد دارای معلولیت،  تهیه آب آشامیدنی صحی از طریق پایپ لاین و 110 پایه چوکی و میز برای متعلمین شامل این پروژه می باشند».

 اعمار این مکتب مبلغ نُه ملیون و دو صد هزار افغانی هزینه را در بر گرفته است که توسط کمیته سویدن برای افغانستان تطبیق گردیده و از بودجه خیریه بریتیش افغان کُنِکشن به مصرف رسیده است. هزینه خرید زمین توسط مردم محل پرداخت گردیده است.

قابل ذکر است که اکنون 25850 متعلم در 210 موقعیت تحت پوشش خدمات تعلیمی برنامه تعلیم و تربیه دفتر زون شمال شرق کمیته سویدن برای افغانستان قرار دارند. 6574 معلم طی چند سال اخیر آموزش های مسلکی داده شده اند و قرار است 148 معلم دیگر طی سال 2019 آموزش های مسلکی داده شوند. تا هنوز 8358 متعلم به مکاتب دولتی منتقل شده اند و قرار است 3835 متعلم دیگر پس از ختم سال جاری به مکاتب دولتی منتقل گردند.