مشارکت مردان و پسران در پروسه برابری جنسیتی در افغانستان

کمیته سویدن برای افغانستان یک کنفرانس ملی را تحت عنوان « شریک سازی آموخته ها، تجارب و دستآورد های پروژه شامل سازی مردان و پسران در پروسه برابری جنیستی» با حضور ۹۶ تن از اراکین زیربط دولتی، از جمله نمایندگان محترم مقام ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت محترم امور زنان و سایر وزارت ها، نماینده گان انجو های ملی و بین المللی، نهاد های جامعه و  فعالان مدنی دایر نمود. کنفرانس "شامل سازی و مشارکت مردان و پسران در پروسه برابری جنسیتی" به نحوی یک ابتکار جدیدی بود که از سوی واحد جندر و حقوق بشر کمیته سویدن راه اندازی شد.

کمیته سویدن در این کنفرانس یک روزه تجارب، آموخته ها و دستآورد های یکی از پروژه های خود را زیر نام «شامل سازی مردان و پسران در پروسه برابری جنسیتی» ارایه نمود. بعلاوه، در این کنفرانس موضوعات عمده از جمله سهیم سازی روش ها و آموزه های نوید بخش روند مشارکت مردان و پسران در پروسه برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت های مبتنی بر جنسیت، فراهم سازی زمینه گفتگو بین نهاد ها و متخصصین رشته های مختلف علمی و انسجام منابع در این راستا بحث و تبادل نظر صورت گرفت.