تاریک میبیند اما روشن می اندیشد

عمران علی شیرزاد، 20 سال دارد و یک صنف نابینایان را تدریس میکند. در این صنف شش شاگرد، سه پس و سه دختر نابینا مصروف آموزش اند.

او آموزش های ابتدایی را در برنامه معلولیت کمیته سویدن برای افغانستان فرا گرفته است و اکنون به حیث استاد در یکی از صنف های آموزشی در سطح قریه برای نابینایان تدرس میکند.

او میگوید: "خودم از مرکز بازتوانی کمیته سویدن برای افغانستان فارغ و شامل مکتب شدم. امسال از صنف دوازدهم فارغ شدم  و برای کانکور آمادگی میگیرم. میخواهم حقوق بخوانم و برای حقوق افراد دارای معلولیت مبارزه کنم و مصدر خدمت شوم."

او روزهای دشواری از آموزش را سپری نموده است و میخواهد آموخته هایش را به شاگردانش انتقال دهد و آنان را تشویق مینماید تا آموزش های شان را ادامه دهند و عضو فعالی از جامعه شوند.

وی همچنان ادامه میدهد: "تلاش میکنم تا شاگردان این مرکز باردوش جامعه نباشند و هر کدام شان بتوانند حمایت کننده های خوبی برای خود و خانواده های خود باشند. دشوار است اما ناممکن نیست. روزهای اول آموزش برایم مشکل بود اما به مروز زمان همه چیز خوب شد. خیلی ها دلسرد بودم که نمیتوانم اما حالا پذیرفتم که میتوانم."

این شاگردان برای یک آینده روشن و بهتر تلاش میکنند. تنها وسیله ای که میتوانند آنان را برای آموزش کمک کند، دستان شان اند تا بتواند نوشته ها را لمس کنند.

 

مدثر هشت ساله و همقطارانش امیدوارند تا  آغاز آموزش در این صنف آنها را برای رفتن به مکتب عامه کمک کند. سه ماه میشود که این صنف آموزشی در سطح قریه برای افراد دارای معلولیت در شهر جلال آباد توسط برنامه معلولین کمیته سویدن برای افغانستان ایجاد شده است.

مدثر نیز رویا هایی بزرگی دارد. او میگوید: "میخواهم استاد شوم. به نابینایان که در محیط ما وجود دارد کمک کنم. از این سه ماه که گذشته است راضی ام، استادم انسان زحمتکشی است او ما را به درس های مان تشویق میکند."

لیلی یازده ساله از فرصتی که برایش میسر شده خوشحال است. او میگوید: "اگر فرصت میداشتم آموزش را سالهای قبل آغاز میکردم بهتر بود. اما هنوز هم فرصت دارم به درس های خود ادامه دهم. داکتر شدن و خدمت برای مردم از آرزوهایم است."

بخش معلولین کمیته سویدن برای افغانستان در زون شرق در ولایت های ننگرهار، لغمان و کنر ده ولسوالی را تحت پوشش قرار دارد که در مجموع 25 صنف آموزشی برای معلولین ایجاد شده است که 167 تن دارای معلولیت های مختلف مصروف آموزش در این صنف ها هستند که بعد از یک سلسله آموزش های خاص به مکاتب عامه معرفی خواهند شد تا ادامه تحصیل نمایند.