جنگ چالش ایجاد می کند – ولی ما مکتب خود را نمی بندیم

ادامه جنگ در افغانستان زمینۀ تعلیم و تربیه را به چالش کشیده و تسلسل تعلیم و تربیه را در ساحات جنگ مختل می سازد. این وضعیت در قریه گونش، ولسوالی قلعه ذال ولایت کندز اتفاق افتاده است. طی دو سال اخیر جنگ های مسلحانه در این جا سبب درگیری های متعددی گردیده است.

نوامبر 8, 2016, by SCA