کمیته سویدن برای افغانستان به فعالیت های خود ادامه میدهد

طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفته اند و ابهامات زیادی در مورد آینده وجود دارد. با وجود این وضعیت، کار کمیته سویدن برای افغانستان همچنان ادامه دارد. ما در حالت سازگاری با وضعیت قرار داریم اما با همان قدرت و توان به کار خود ادامه میدهیم و این را مسئولیت و وظیفه خود میدانیم. جهان نباید جمعیت غیرنظامی را با شکست و ناکامی مواجه سازد.

آگست 31, 2021, by Haroon Mudaser