Provincial Learning Workshop in Samangan BACEDA Project

ادارات دولتی بر شناسایی و حل چالش های افراد دارای معلولیت تعهد سپردند

به منظور حل چالش ها، دور کردن موانع و داد خواهی برای افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی، یک ورکشاپ آموزشی یک روزه در ولایت های بلخ، جوزجان، سمنگان، غزنی، وردک و پکتیکا دایر گردید تا روی مشکلات و فرصت ها برای اشخاص دارای معلولیت در ادارات دولتی بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

این نشست که از سوی برنامه معلولیت کمیته سویدن برای افغانستان با تمویل اتحادیه اروپا زیر چتر پروژه ایجاد شهروندی فعال و برابری برای افراد دارای معلولیت در افغانستان (بسیدا) تسهیل گردید، نمایندگان بیشتر از ده ارگان دولتی بشمول دفتر والی ها، شورا های ولایتی، رؤسای دولت، اعضای نهاد های افراد دارای معولیت در آن اشتراک داشتند.   

صفت الله سمنگانی، معاون والی ولایت سمنگان نیز از اشتراک کننده گان این برنامه بود. وی حمایت مقام ولایت را از افراد دارای معلولیت اعلام داشت.

"مقام ولایت سمنگان بر استخدام سه درصد افراد دارای معلولیت در تشیکل خویش متعهد است. همچنان ما از  هیچ تلاشی برای رفع مشکلات اشخاص دارای معلولیت دریغ نورزیده و نخواهیم ورزید. مقام این ولایت همیشه از افراد دارای معلولیت حمایت کرده و صدای آنها را شنیده است."

اشتراک کننده گان این برنامه که اعضای انجمن های معلولین را نیز تشکیل میدهند، از برگزاری چنین برنامه ها به منظور رسیدن آنها به حقوق شان خوشحال اند.

محمد یونس قاریزاده، عضو انجمن معلولین ولایت سمنگان، یکی از اشتراک کننده گان این برنامه با گروهی از نماینده گان ادارات دولتی روی چالش های افراد دارای معلولیت کار کرده و آنرا به همگی پیشکش نمود. او میگوید: "ما همیشه از مشکلات خود شکایت میکنیم اما متاسفانه که این شکایات به جای نرسیده است. خوشحالم که این برنامه همه ساله برگزار میشود و از مشکلات که داریم باید تعقیب و پیگیری صورت گیرد و به مشکلات افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی رسیدگی شود." 

در این کارگاه آموزشی چالش های افراد دارای معلولیت شناسایی و برنامه های عملیاتی برای پرداختن به چالشها ایجاد شده است. مهمتر  اینکه کارگاه های آموزشی منجر به ایجاد مکانیزم های رسیدگی به شکایات در ادارات ولایتی این شش ولایت شده است؛ چه از طریق گذاشتن صندوق شکایت و یا ایجاد سیستم های تماس تلفنی. کمیته ای متشکل از اداره شهدا و معلولین و اعضای گروه های خود کمکی شکایات واصله را بصورت ماهانه و یا هر دو ماه به بررسی گرفته و آنها را پیگیری می کند.

نجیب الله کوهستانی، آمر آمریت شهدا و معلولین ولایت بلخ از این اقدام برنامه معلولین کمیته سویدن استقبال نموده میگوید: "برگزاری چنین برنامه ها کمک میکند تا در مورد تعهدات ادارات در قبال افراد دارای معلولیت بدانیم. در این برنامه در ولایت بلخ ادارات دولتی تعهد کردند که به مشکلات افراد دارای معلولیت رسیدگی نمایند."

به همین ترتیب، چهار برنامه ورکشاپ آموزشی مشابه در ولایات پکتیا، خوست، سرپل و فاریاب نیز توسط سازمان های همکار، موسسه دسترسی به معلولین افغان (AOAD) و نجات کودکان (SCI) تحت چتر پروژه بسیدا تسهیل و راه اندازی شده اند. تدویر این برنامه سال یکبار ادامه خواهد داشت.