خدمات صحی

در جریان سال 2019، کمیته سویدن برای افغانستان برای بیش از 1.6 میلیون بیمار مشاوره های صحی ارایه نموده است که 58٪ از آنها زنان بودند.

فعالیت های صحی کمیته سویدن برای افغانستان در سال ۲۰۱۹

۱. تطبیق پروژه صحتمندی در ولایت میدان وردک:

در ماه جنوری سال ۲۰۱۹، قرارداد پروژه صحتمندی بمنظور تطبیق بسته خدمات صحی اساسی (BPHS) و بسته خدمات صحی شفاخانه ای (EPHS) الی تاریخ ۳۰ جون سال ۲۰۲۱ به کمیته سویدن برای افغانستان واگذار شد. سیستم و روند تطبیق این پروژه از  پروژه ماقبل آن زیر نام پروژه صحت که کمیته سویدن آنرا در ولایات وردک و لغمان در جریان سال های ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۸ تطبیق کرده است، متفاوت است. شرایط پرداخت پول برای تطبیق این پروژه مبتنی بر اجراآت بوده و  در صورت عدم بدست آوردن اهداف تعیین شده در چارچوب زمانی شش ماه، از روش های مختلف برای کاستن پول استفاده بعمل میآید. کمیته سویدن برای افغانستان برای یک جمعیت ۶۵۵.۴۶۲ نفری از طریق یک باب شفاخانه ولایتی، ۲ شفاخانه ولسوالی، ۹ مراکز صحی جامع، ۲۶ مراکز صحی اساسی، ۳۶ مرکز صحی اولیه، ۲ مراکز صحی سیار، ۱ کلینیک صحی در زندان و ۳۹۷ پوسته های صحی خدمات صحی عرضه میکند.

۲. برنامه تعلیمات قابلگی جامعه (CME):

برای رسیدگی به مشکل کمبود قابله ها در افغانستان، کمیته سویدن برنامه تعلیمات قابلگی جامعه را در ولایات لغمان، سمنگان و وردک با استفاده از بودیجه خود به راه انداخته است. الی ماه دسامبر سال ۲۰۱۸، یک مجموع ۳۸۱ تن قابله از مکاتب قابلگی تحت حمایت کمیته سویدن برای افغانستان در ولایات لغمان، سمنگان، وردک، کندز و سرپل فارغ گردیده اند. در حال حاضر ۲۰ تن بیشتر از این شاگردان دوره ۲۴ ماههٔ آموزش کار عملی خود را در مکتب قابلگی سمنگان سپری میکنند.

۳. برنامه تعلیمات نرسنگ جامعه (CHNE):

برای رسیدگی به مشکل کمبود کارمندان صحی مخصوصاً در محلات روستایی، مکاتب نرسنگ جامعه در ولایات لغمان، سمنگان و وردگ از بودیجه کمیته سویدن برای افغانستان تأسیس یافت. تا کنون به تعداد ۱۱۷ نرس از سه مکتب فوق الذکر فارغ شده اند. علاوه براین، ۴۵ تن از این شاگردان در حال حاضر مشغول فراگیری دروس نرسنگ در ولایات وردک و سمنگان میباشند.

۴. آموزش برای زندگی صحتمند (LHL):

کمیته سویدن برای افغانستان زنانی را که فاقد سواد بوده و در سنین باروری قرار دارند در ولایات لغمان، وردک و بلخ از طریق پروژه آموزش برای زندگی صحتمند (LHL) بشکل گروهی آموزش میدهد تا در مسائل حفظ الصحه باروری شان تصمیم درست اتخاذ نمایند. در سال ۲۰۱۹، حدود ۳۵۰۰ زن با تدویر ۱۳۸ صنف درسی در سه ولایت از این برنامهٔ ۹ ماهه مستفید خواهند شد.

۵. صحت مکتب:

برنامه صحت مکتب در حال حاضر در ولایات بلخ، لغمان و وردگ اجرا میگردد تا صحت و سلامتی جوانان ترویج یافته و به آنها کمک شود که رفتار های صحی و سالم را در طول عمر شان اختیار نمایند.  در سال ۲۰۱۹، تقریباً ۹ هزار متعلم در ۲۱ مکتب در سه ولایت از این پروژه مستفید خواهند شد.

۶. برنامه مشوره دهی قابله ها:

برای بهبود و توسعه ظرفیت مسلکی قابله ها و توانمند سازی آنها در ارائه خدمات باکیفیت و ارائه خدمات نسائی ولادی و نوزادان، کمیته سویدن برای افغانستان در همکاری با انجمن قابله های افغانستان (AMA) برنامه مشوره دهی قابله ها را برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۱ در ولایات سرپل، سمنگان و وردگ روی دست گرفت. در سال ۲۰۱۹، 30 تن قابله در ۳۰ مراکز صحی دور افتاده در ولایات لغمان، سمنگان و وردگ از این پروژه مستفید خواهند شد.

۷. تکنالوژی کاغذ هوشمند:

تکنالوژی کاغذ هوشمند یک ترکیبی از کاغذ عادی و تکنالوژی دیجیتال است که باعث می شود اطلاعات راجع به صحت کودک بر روی فورم های هوشمند توسط کارمندان صحی ثبت شده و سپس اسکن و دیجیتالی شوند. این پروژه در حال حاضر در بیست و سه مرکز صحی در ولایت لغمان تطبیق میگردد و قرار است به ۲۱ مرکز صحی دیگر در ولایت لغمان و وردگ در جریان سال ۲۰۱۹ توسعه پیدا کند.