تعلیم و تربیه

کمیته سویدن برای افغانستان از سال 1984 در سکتور آموزش دخیل بوده که فعالیت های آن شامل ارتقای ظرفیت، داد خواهی و عرضه خدمات میباشد. به هدف دسترسی فرصت های آموزشی مساویانه، این برنامه در چهارده ولایت و نزدیک به 81 ولسوالی تطبیق شده است.

در مجموع 77631 تن در مکتب های محلی کمیته سویدن برای افغانستان اشتراک میکنند که 59 درصد آنان را دختران تشکیل میدهند. از میان اینها، نزدیک 2752 تن اطفال دارای معلولیت هستند که در مکتب های رسمی شامل شده که 1145 تن آنان دختران اند. برنامه حمایت صنف های محلی به اساس پالیسی مکتب های محلی حکومت افغانستان که در آن وزارت معارف با همکاری انجوها صنف های محلی را به منظور افزایش دسترسی اطفال در مناطق دوردست ایجاد نماید، مناطق دور دست که تحت پوشش مکتب ها نیستند. صنف های محلی کمیته سویدن برای افغانستان در مناطق دوردست کشور وجود دارد و خدمات آموزشی را برای اطفال محروم که شامل آسیب پذیرترین قشر چون دختران، اطفال دارای معلولیت و اطفال از جوامع کوچی ها میباشد، فراهم میکند.

دیگر اطفال محروم در ساحه فعالیت کمیته سویدن برای افغانستان نیز میتوانند از خدمات این کمیته مستفید شوند. به منظور بهبود دسترسی کودکان به آموزش، کمیته سویدن برای افغانستان با ساختار های محلی مانند، رهبران محلی، رهبران مذهبی، کمیته مدیریت مکاتب و والدین شاگردان و همچنان مسوولین در سطح ملی و محلی کار میکنند تا مطمئن سازند که اطفال در مناطق مورد هدف به طور مساویانه به فرصت های آموزشی با کیفیت دسترسی دارند.

در کنار این، برنامه تعلیم و تربیه کمیته سویدن برای افغانستان، برنامه ارتقای ظرفیت سازمانی را برای معلمین دولتی راه اندازی میکند. برنامه تعلیم و تربیه کمیته سویدن برای افغانستان برنامه ماستری را در سال 2011 آغاز کرده است. دور دوم برنامه ماستری در سال 2018 آغاز شد.