حکومتداری جوامع محلی

ما کار میکنیم تا مطمین گردیم که همه شهروندان افغانستان یک فرصت برای تأثیرگذاری بالای شرایط زندگی خود دارند.

انکشاف، رشد اقتصادی و اجتماعی در اکناف و نواحی افغانستان در یک سطح بسیار پائین قرار دارد. اختلافات، فساد و مدیریت نادرست سیستم اداری باعث گردیده اند که جوامع محلی از فرصت های بسیار محدود که در تغییر دادن زندگی شان موثر واقع میشوند بهره ببرند. مردم در حالت ناتوانی و در معرض خطر زنده ماندن بسر برده و نمیتوانند که حقوق شان را از نزد مقامات مطالبه کنند. آنها اکثراً اجرای تدابیر لازم را سخت و دشوار میابند.   

هر شخص مستحق است که اعمال نفوذ کند

همکاری در راستای موثریت و مثمریت حکومتداری در سطح محل از بخش های مهم و ارزندهٔ فعالیت های کمیته سویدن برای افغانستان بشمار میرود، اما مشارکت در سطح محل و مطالبات حقوق نه کاریست ساده و عاری از خطر. اختلافات کنونی بین دولت و گروه های مخالف مسلح بر سر قدرت و داشتن نفوذ منجر به ابهامات و تردید های بیشتری شده است. زنان، اطفال، افراد دارای معلولیت و گروه های به حاشیه باقی مانده در محلات روستایی از گروه های آسیب پذیر اند که بیشترین خساره را متحمل میشوند. ضعف عمومی دولت، عدم توانایی و منابع محدود مقامات محلی از دیگر مشکلات مکرر بشمار میروند.  

یکی از مشکلات عمده حضور و اشتراک نابرابر در نهاد های تصمیم گیرندهٔ محلی میباشد. زنان و افراد دارای معلولیت اکثراً از اشتراک در پروسه های پلان گذاری، تطبیق و تصمیم گیری در مسائل انکشافی محروم نگهداشته میشوند که این به معنی برآورده نشدن حقوق ایشان است. از منافع این گروه ها در یک حد بسیار کم از سوی مقامات محلی و خود قریه جات محافظت صورت میگیرد.     

کمیته سویدن برای افغانستان چه کاری انجام میدهد؟

حکومتداری محل

زنان و افراد دارای معلولیت از جمله گروه هایی هستند که بر اساس عرف و عنعنات در پروسه های تصمیم گیری جمعی شامل نبوده اند. بنأ، تقویت مشارکت این گروه ها در پروسه های تصمیم گیری بخشی از مأموریت کمیته سویدن برای افغانستان را تشکیل میدهد.  حضور آنها هم در گروه های پس انداز پول و هم در شورا های انکشافی مهم دانسته میشود؛ زیرا این دو مرجع باید بطور گسترده بازتاب دهندهٔ یک جامعه باشد.

تلاش ها برای ایجاد تغییرات لازم در این راستا به اشکال مختلف هماهنگی شده اند. شورا ها و نهاد های انکشافی در قریه ها از جانب کمیته سویدن برای افغانستان در بخش های طرح پلان و بودیجه برای کار هایشان و گفتگوی رو در رو با تصمیم گیرندگان بخاطر تأمین حقوق شان حمایت دریافت میکنند.

کارمندان ادارات مقامات محلی در بخش های مدیریت اطلاعات و مدیریت پروسه انکشاف مردم محور آموزش های اساسی را دریافت میکنند تا به مؤثریت کار هایشان بیفزایند. این آموزش ها تا یک حد زیاد مورد تقدیر آنها قرار گرفته و جوانب مختلف ذیدخل را کمک نموده است تا به مسائل مربوط به ایجاد توسعه و انکشاف رسیدگی نمایند.  

ما ایجاد شورا های انکشافی را حمایت و کمک میکنیم. این شورا ها برای گروه هایی که معمولاً محروم بوده اند فرصت میدهد که در پروسه های تصمیم گیری در قبال آیندهٔ قریه شان تأثیر گذاشته و در آن اشتراک فعال داشته باشند. کمیته سویدن برای افغانستان مشورت هایی را در باره مدیریت پروژه ها، برابری جنسیت، حل منازعات و همچنان حقوق بشر و مسائل حقوقی برای این شورا ها فراهم میکند. این شورا ها از طرف قریه های مربوط ایجاد و انتخاب میشوند.    

زیرساختار و پیش شرط های انکشافی

شورا های انکشافی محل همه ساله پروژه های انکشافی را جهت مرفوع ساختن نیاز های بزرگ مردم از قبیل آب پاک، زیرساختار معیشت و دیگر تسهیلات در محلات روستایی عملی میسازد. آنها اولویت های کاری شان را یکجا با کمیته سویدن برای افغانستان به بحث گرفته و آنرا تعیین میکنند. حضور و نمایندگی در این شورا ها باید گسترده و همه شمول باشد. در سال ۲۰۱۸، کمیته سویدن برای افغانستان در ۱۴ محل روستایی پروژه آبرسانی را تطبیق نموده است و کار های عملی پروژه پایپ کشی را که بمنظور آبرسانی در ۱۴ محل ولایت تخار که با قلت آب مواجه هستند، عملاً آغاز کرده است. همچنان ما به تعداد ۴۰ پروژه انکشاف اقتصادی را که شامل اعمار سرک ها، دیوار های استنادی و بازسازی کانال ها بوده اند، تطبیق کرده ایم. قریه ها ذریعه راهرو ها باهم وصل گردیده اند. این کار باعث ایجاد رابط ها میان مردم شده که در انکشاف اجتماعی و اقتصادی مهم دانسته میشود. تطبیق پروژه های آبیاری باعث ایجاد محصولات بهتر زراعتی شده است و اعمار دیوار های استنادی باعث گردیده است که محصولات زراعتی دهاقین از دست نرفته و زمین های زراعتی در برابر خسارات توأم با سیلاب ها و لغزش زمین محفوظ باقی بماند.