اطفال

تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان زیر سن ۱۵ سال قرار دارند. موقعیت کودکان در جامعه ضعیف بوده و خشونت و درگیری یک تهدید بزرگ سد راه فرصت های توسعوی اطفال شمرده میشود 

سال گذشته وزارت کار امور اجتماعی افغانستان در روز جهانی کودک به رسانه ها گفته است که حدود سه میلیون کودک افغان با انواع خطرات مواجه اند، به شمول کار های شاقه فزیکی مضر به صحت، سوء استفاده جنسی، قاچاق، تلف شدن در جنگ و استخدام در صفوف جنگی.

به اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی دو میلیون کودک در افغانستان کار می کنند و ۳۰۰ هزار تن آنان کار های شاقه را انجام میدهند. خراب بودن وضعیت کودکان در افغانستان سه عامل عمده دارد که عبارت اند از: فقر، تطبییق نشدن قوانین کودکان و عدم آگاهی مردم از حقوق کودکان می باشد.

هم اکنون تقریبا ۳.۷ میلیون کودک واجد شرایط مکتب از رفتن به مکتب محروم اند و دختران دسترسی کمتری نسبت به پسران به مکتب دارند. بخصوص اطفال دارای معلولیت و اطفال مربوط به خانواده های کوچی ازرفتن به مکتب محروم اند.

کمیته سویدن برای افغانستان در سال گذشته برای بیشتر از ۸۷،۰۰۰ کودک در بیشتر از ۲۶،۰۰ صنف درسی خدمات تعلیمی ارایه نموده است که از آن جمله ۵۸٪ درصد آن دختران هستند. کمیته سویدن خدمات تعلیمی را در ۸۲ ولسوالی و ۱۴ ولایت افغانستان اریه می کند.

در کشوری که همواره جنگ امید و آرزو های اطفال را از آنها می گیرد و مکاتب مورد حمله محاجمان قرار گرفته و تعلیم به قیمت جان برخی از کودکان تمام می شود. کمیته سویدن در طول چند دهه همواره تلاش نموده تا تعلیمات با کیفیت عالی را برای این اطفال در دور ترین نقاط کشور مهیا نماید و حتی برای دختران که به دلایل گونان رسم و رواج های ناپسند و غیره مشکلات از مکتب باز مانده اند صنوف محلی را ایجاد نموده تا آنها نیز از سواد بهره مند گردند.

برعلاوه کمیته سویدن اطفال دارای معلولیت را پس از سه سال دوره آماده گی توسط معلمین تعلیمات خاص در مراگز آماده گی و تعلیمی با برنامه تعلیمات فراگیر شامل مکاتب عادی می نماید تا این اطفال مانند دیگر اطفال بتوانند در آینده زنده گی بهتر داشته و در جامعه سهیم باشند.

اطفال به عنوان یکی از آسیب پذیرترین قشر جامعه با خطرات جدی صحی نیز مواجه اند چنانچه در هر ۱۰۰۰ کودک ۶۸ تن آن قبل از سن پنج سال از دنیا می رود. بنابرین کمیته سویدن تلاش می نماید تا خدمات صحی با کیفیت و خدمات صحی وقایوی را برای اطفال، مادران و افراد دارای معلولیت توسعه دهد. چناچه در سال گذشته بیشتر از ۲۹،۰۰۰ شاگرد آگاهی صحی دریافت نمودند ومعاینات صحی بیشتر از ۱۵،۰۰۰ شاگرد تحت برنامه صحت مکاتب صورت گرفت.