زنان

با وجود حضور پررنگ زنان در عرصه های مختلف در سال های گذشته هنوز هم آنها در سطح شهر ها و روستاها با چالش ها و خشونت های زیاد مواجه اند.

 

آمار ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ نشان میدهد که موارد خشونت علیه زنان در افغانستان بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است اما گزارش سالانه این کمیسیون نشان میدهد که ۹۴ درصد خشونت ها علیه زنان در محیط خانه رخ میدهد که ۹۰ درصد عاملین خشونت ها مردان هستند. این نشان میدهد که خانه نا امن ترین جای برای زنان می باشد .

عرف ناپسند مانند به بد دادن دختران، ازدواج های اجباری، آزمایش پرده بکارت دختران، تبادله زنان و دختران با اجناس و برای حل وفصل معامله ها و برتری دادن به پسرها نسبت به دختران هنوز هم در افغانستان به گونه گستردهٔ  وجود دارد.

با اینکه زنان پس از سقوط طالبان و حضور جامعه جهانی در ۱۸ سال گذشته در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تعلیمی … وغیره حضور گستردهٔ دریافت نمودند. زنان شاغل در همه ادارات دولتی و غیر دولتی نسبت به هر زمانی دیگری در افغانستان بیشتر گردید. مطابق به قوانین داخلی و بین المللی از حقوق و جایگاه خاصی برخوردار شدند. ولی درین اواخر زنان پس از ۱۸ سال  با آغاز روند مزاکرات صلح با طالبان با یک پرسش اساسی باز گشت زنان از جامعه به خانه مواجه اند، که این یکی از نگرانی های بزرگ زنان شاغل در عرصه های مختلف در افغانستان پنداشته می شود.

با موجودیت مشکلات زیاد سد راه زنان در همه موارد افغانستان یکی از خطرناک ترین کشور ها در دنیا برای زنان می باشد. همچنان هنوز هم تعدادی زیادی از زنان و دختران دسترسی کمتری به تعلیم و تربیه و خدمات صحی دارند. هرگاه یکی از موارد صحی را در مقایسه با کشور سویدن بیاوریم در افغانستان در هر ۱۰۰،۰۰۰ ولادت ۳۹۶ زن می میرد و در سویدن ۴ زن.

کمیته سویدن برای افغانستان، برای جلوگیری از مرگ میر مادران در هنگام ولادت در طول چند دهه قابله ها و نرس های زیادی را از نقاط دور دست این کشور با تفاهم وزارت صحت افغانستان تربیه نموده است و در آینده نیز ادامه خواهد داد. همچنان در بخش صحت ۵۸ فیصد زنان از مشاوره های درمانی که برای ۲۹ هزار افراد در جریان سال ۲۰۱۸ م ارایه شده است مستفید گردیده اند. در ولایت های بلخ، وردک و لغمان در طول یک سال بیشتر از دو هزار زن کورس های سواد آموزی و آموزش های صحی در مورد حفظ الصحه شخصی و محیطی، تغذیه سالم، فاصله دهی بین ولادت ها و مراجعه به کلینیک های صحی و واکسین کودکان دریافت نموده اند. نیز از جمله ۹۸ فیزیوتراپیست که کمیته سویدن در سال ۲۰۱۸ تربیه نمود ۵۳ تن آنان زنان بودند.