معیشت روستائی

ما کار میکنیم تا مطمین شویم که باشندگان مناطق روستایی فرصت حمایت وکنترول ترقی خویش را داشته باشند.

زنان، افراد دارای معلولیت و سایر گروه های آسیب پذیر در محلات روستایی به یک راه قابل اعتماد برای حمایت از خود نیاز دارند تا بتواند در موقع بحران و حالت اضطرار برایشان مصؤونیت ایجاد کند.

فقر درمحلات روستایی به گونهٔ گسترده وجود دارد و توانمندی مردم برای خودکفایی درازمدت بسیار محدود است. تأمین زندگی مصؤون خانواده برای هر شخص مهم است، ولی این کار در موقع جنگ و درگیری، قحطی یا فجایع طبیعی بسیار دشوار میشود.   

کمیته سویدن برای افغانستان به مردم کمک میکند که سطح زندگی و معیشت شان را بهبود بخشیده و ظرفیت انعطاف پذیری مالی را در خود ایجاد نمایند. طور مثال، برای آنها آموزش و قرضه های کوچک را فراهم میسازیم تا خود کسب و کار شان را توسعه دهند.

خود کفایی یک حق اساسی تمام افراد جامعه است. کمیته سویدن برای افغانستان تلاش های خود را بطور خاص روی زنان و افراد دارای معلولیت متمرکز میسازد. این گروه ها به دلیل رسوم دیرینهٔ سلب حق مالکیت و محرومیت اکثراً بیرون از جامعه بسر می برند. زنان اکثراً از بازار های کار محروم باقی مانده اند و از همین جهت زمانیکه آنها به صفت مسؤول عاید خانواده قرار میگیرند بطور خاص آسیب پذیر میگردند.  

افغانستان از یک دههٔ گذشته به اینسو به سرعت در حال شهری شدن است، اما تخمین ها نشان میدهد که سه ربع جمعیت در اطراف و نواحی افغانستان بسر برده و در آنجا امرار معیشت میکنند. زراعت و مالداری از پیشه های عمده در این مناطق شمرده میشوند. جنگ و فجایع طبیعی زخم های عمیقی در محلات روستایی بجا مانده اند. زیرساختار که زمانی بشکل سیستم های آبیاری وجود داشت اکنون از بین رفته اند و توان مردم برای امرار معیشت حتی بیشتر ضربه دیده است.

تخمین شده است که حد اقل سه میلیون افغان در حال حاضر با انواع مختلفی از معلولیت بسر میبرند. نیمی از این افراد در سن کار قرار دارند که عمدتاً بدون راه های حمایت از خود بسر میبرند. اگر اتفاقأ این افراد زن باشند، در برابر آنها تبعیض دو برابر وجود دارد. تجارب نشان داده است که آنعده از افراد دارای معلولیت که هنوز قادر به حمایت از خود هستند، کسب و کار شخصی خود را به راه انداخته اند؛ مانند دکانداری ویا وظایف سنتی مانند قالین بافی و خیاطی.    

کمیته سویدن برای افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی چه انجام داد؟

کمیته سویدن برای افغانستان از ساکنین روستایی با اولویت خاص به زنان و افراد دارای معلولیت حمایت میکند. ظرفیت و توانمندی این افراد در جهت حمایت از خود و پیدا کردن منابع عایداتی تقویت میشود. 

اعضای گروه های پس انداز پول باهم یکجا پول پس انداز میکنند و آنرا برای سرمایه گذاری ها بشمول راه اندازی کسب و کار شخصی به قرض میدهند. توان حمایت از فامیل جایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد را بالا میبرد. این کار برای زنان که وابستگان خود را دارند توان میدهد که بالای زندگی شان حاکمیت داشته و از تبعیض در برابر افراد دارای معلولیت جلوگیری کند.

در جریان سال، مبلغ مجموعی پول های پس انداز ۷۴۸ گروه پس انداز پول حدود ۲۲.۵ میلیون افغانی (۲۷.۴۴.۷۲۶ کرون سویدنی) میرسید. از جمع ۱۲.۲۸۷ تن اعضای گروه های پس انداز پول، ۷.۲۲۹ تن آنان را زنان تشکیل میدهد که از این میان ۶۰۶ تن آنها سرپرست خانواده هایشان بوده و ۴۱۶ تن آنها دارای معلولیت های فزیکی و فکری بوده اند. ارائه رهنمود های مداوم کمیته سویدن برای افغانستان برای این گروه ها باعث بمیان آمدن وحدت درونی و بلوغ اقتصادی آنها شده است. در سال ۲۰۱۸، قرضه دهی پول در داخل گروه های پس انداز بیشتر افزایش یافت. مبلغ مجموعی قرضه داخلی این گروه ها در ولایات بلخ و سمنگان به ۱۸.۹ میلیون افغانی (۲۳۰۲۰۰۰ کرون سویدنی) و در ولایت ننگرهار ۵.۹ میلیون افغانی (۷۱۸۰۰۰ کرون سویدنی) رسیده است. مجموع ۲۱۷۹ تن اعضای گروه های پس انداز جهت راه اندازی کسب و کار شخصی و یا خرید اجناس ضروری هنگام فصل کم حاصل پول قرض گرفته اند. برای کارمندان اجتماعی کمیته سویدن برای افغانستان از استفاده از این پول ها در برقرار ساختن ثبات معیشتی و افزایش در مجموع عاید سالانهٔ این افراد گزارش شده است. این ارقام ممکن است مبلغ بزرگتری به نظر رسند، ولی اکثریت مردم کشور روزانه با کمتر از ۸ کرون سویدنی معادل ۶۶ افغانی زندگی میکنند. کمیته سویدن برای افغانستان برای این گروه ها قرضه های بدون سود را نیز فراهم میکند تا کسب و کار شان را آغاز نمایند.          

در سال ۲۰۱۸، کمیته سویدن برای افغانستان اقدامات خود را در جهت آوردن تنوع در راه های امرار معیشت آغاز نمود و فرصت های بازار محلی کار را در بخش های فلزکاری و ترمیم مبایل جستجو کرد. به همین ترتیب با  توجه به محدودیت گشت و گذار برای زنان و ترجیح دهی کار های خانگی از سوی زنان، کمیته سویدن برای افغانستان فرصت های بازار کار را در بخش های خیاطی، گلدوزی، طرح و دیزان قالین جستجو کرد که سر انجام برای ۳۰۹ زن و ۹۶ مرد فرصت شمولیت در یکی از کورس های آموزش حرفوی کمیته سویدن برای افغانستان را مساعد ساخت. بیشتر از این،‌ کمیته سویدن برای افغانستان یک فرصت دست نخورده را برای تولیدکنندگان شیر آگاهی داد تا آنها بتوانند مقدار اضافی محصولات خود را به نرخ های جذاب و مناسب برای مشتریان به فروش برسانند. کمیته سویدن برای افغانستان ایجاد دو گروه تولیداتی را تسهیل بخشید که بترتیب از ۹۰ خانواده نمایندگی میکنند. این خانواده ها روزانه بطور اوسط ۷۰۰ لیتر شیر را جمع آوری نموده و آنرا برای  پروسس و بسته بندی به شهر جلال آباد ولایت ننگرهار می فرستند. در بین ماه های جون الی دسامبر سال ۲۰۱۸، آنها مجموع ۴.۳ میلیون افغانی (۵۲۰۶۰۰۰ کرون سویدنی) بدست آوردند که هر یک از این خانواده ها ۴۷۰۰۰ افغانی (۵۷۸۶ کرون سویدنی) دریافت نمودند.       

در همین حال ۲۰ گروه تولیداتی بشمول ۱۶۰ زن در ولایات بلخ و سمنگان ایجاد گردید. کمیته سویدن برای افغانستان از شمولیت بعضی از محروم ترین خانواده ها در این سرمایه گذاری های جمعی اطمینان حاصل کرد و برای آنها معلومات راجع به منبع، تولید و بازار را بمنظور تأمین منافع پایدار آنها فراهم داشته است. طور مثال، کمیته سویدن برای افغانستان کورس های آموزشی راجع به مدیریت سازمانی را تدویر نمود که با مواد و معلومات راجع به منبع یابی و محصولات بازاریابی همراهی میشد. این معلومات گروه های تولیداتی را در تلاش شان برای داشتن تولیدات با کیفیت کمک نمود. در گام های بعد، کمیته سویدن برای افغانستان این گروه ها را تشویق خواهد کرد که از نزد گروه های پس انداز پول قرضه دریافت نموده و برای حصول قرضه های توسعه تولیدات درخواست نمایند تا کسب و کار شان به یک سرمایه گذاری پایدار توسعه یابد. این تلاش ها تحرک و فعالیت زنان را نیز در محلات شان به گونهٔ چشمگیر افزایش خواهد داد و به آنها قدرت نفوذ اقتصادی را فراهم میسازد.      

چالش ها و مشکلات

در سال ۲۰۱۸، تلاش های کمیته سویدن برای افغانستان در راستای حفظ و پایداری گروه های تولیدی نتایج خوبی به ارمغان داشت. اعتماد و هماهنگی در حد زیادی میان اعضای این گروه ها بوجود آمد که باعث بالا رفتن کیفیت تولیدات آنها گردید. برخی از اعضای این گروه ها حتی کار های بیشتری در راستای تأمین منابع برای خریداران سطح قریه و یا سطح گروهی/کلستر انجام دادند که سبب گردید آنها از فرصت های کسب و کار برای پرچون فروشان و مصرف کنندگان پی ببرند. با این وجود، این گروه ها تا حد زیادی بسوی رسیدن به مرحله دوم اهداف که عبارتند از تأمین پایدار عاید بالاتر و برقراری ارتباط مستحکم با عمده فروشان مواد خام و محصولات نهایی میباشند، پیشرفت نکرده اند. یکی از چالش های عمده فرا راه تأمین عاید بالاتر و ایجاد روابط با عمده فروشان، عدم توانایی این گروه ها در سرمایه گذاری دوبارهٔ مفاد شان برای ارتقاء سطح تسهیلات و تولیدات شان بوده است. کمیته سویدن برای افغانستان به این پی برده است که گروه های تولیدی نیازمند دسترسی به موقع و آسان به خدمات مالی هستند تا به ثبات و پایداری کسب و کار شان بی افزایند. بدین لحاظ قرضه های تولیدی بخاطر مرفوع ساختن نیازمندی های گروه تولیدی زنان در سال ۲۰۱۹ فراهم ساخته میشود.