جوامع روستائی

ما کار میکنیم تا مطمین شویم که باشندگان  مناطق روستایی فرصت حمایت وکنترول ترقی خویش را داشته باشند.

ما کار میکنیم تا مطمین شویم که باشندگان  مناطق روستایی فرصت حمایت وکنترول ترقی خویش را داشته باشند.

بسیاری از افغان ها در مناطق دور افتاده زندگی می کنند و زندگی خود را از طریق کسب کشاورزی پیش میبرند. چند دهه جنگ و آفات طبیعی به ساختار زیرینایی  مانند بند های آبیاری و برق و جاده ها که قبلاً وجود داشته اند، آسیب رسانیده است. معیشت به شدت رو به وخامت گذاشته و مردم و جوامع اغلب قدرت کمی برای تغییر وضعیت خود داشته اند.
 

در بسیاری از مناطق، درگیری های جاری یک مانع عمده توسعه جوامع را تشکیل می دهد. دسترسی به خدمات صحی و تعلیم و تربیه هنوز هم بسیار محدود نسبت به مناطق شهری میباشد. این موضوع روی زندگی روزمره همه ، به خصوص برای کسانی که محروم ترین و آسیب پذیر قشر جامعه را تشکیل میدهند – زنان،  کودکان و افراد دارای معلولیت،  تاثیر می گذارد.
 

مهم ترین مسئله برای اکثر مردم پیدا کردن راه برای بهبود زندگی ایشان میباشد. سطوح پایین آموزش و تخصص در کسب و کار، همراه با عدم دسترسی به بازارها و زیربناها، موانع عمده تلقی میگردند. بزرگسالان در مناطق روستایی باید فرصت های بهتر برای درآمد مالی داشته باشند. کمیته سویدن برای افغانستان با جوامع محلی به منظور توسعه حکومتداری محلی و  بلند بردن ظرفیت های انکشافی، کار می کند. این را می توان از طریق حمایت از درآمد های مستقیم، توسعه اجتماعی و اقتصادی و بهبود حکومتداری، تعلیم و تربیه، صحت، حمل و نقل و ذخیره آب به دست آورد.