درگیری های مسلحانه باعث بسته شدن مکاتب در ولایت غزنی شده است

در ماه های اخیر درگیری ها بین دولت و طالبان در ولایت غزنی شدت یافته است. وخامت اوضاع امنیتی بسیاری از مکاتب را مجبور به بسته شدن کرده است. برنامه تعلیم و تربیه کمیته سویدن نیز از این درگیری ها متأثر شده است.

از ۱۵ آپریل ۲۰۲۱ بدینسو ولسوالی قره باغ ولایت غزنی، جایی که کمیته سویدن برای افغانستان خدمات تعلیم و تربیه را در مکاتب فراهم میکند به یک ساحه فعال جنگی مبدل گشته است. حداقل ۶۰۰ خانواده در این ولسوالی مجبور به ترک خانه های شان شده اند. مکاتب در این ولسوالی بسته شده و هزاران دانش آموز هم اکنون به آموزش دسترسی ندارند.

تمام فعالیت های آموزشی و تعلیمی کمیته سویدن در محل نزدیک به مرکز اداره ولسوالی به دلیل جنگ ها به حالت تعلیق درآمده است. کمیته سویدن برای افغانستان در محل آسیب دیده از شش مکتب با ۱۲۰۰ دانش آموز زیر چتر برنامه آموزش مبتنی بر جامعه حمایت می کند. در این محل یک مرکز منابع که برای معلمان کتابخانه و کمپیوتر فراهم میکند نیز تحت اداره ما فعالیت میکند. این مرکز که در یک مکتب دولتی واقع شده است، از ماه آپریل به اینطرف تحت تسلط طالبان قرار  گرفته است.

کمیته سویدن برای افغانستان نسبت به این اوضاع خیلی نگران است. همه طرف های درگیر باید به قوانین بین المللی بشردوستانه احترام بگذارند و از غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی محافظت کنند. از مکاتب هرگز نباید برای اهداف نظامی استفاده شود.

جنگ در افغانستان تأثیرات مخربی بر جمعیت غیرنظامی بجا میگذارد. کودکان به ویژه آسیب پذیر هستند. در افغانستان حدود ۴۵ درصد از جمعیت آن زیر ۱۵ سال قرار دارد و با وجود پیشرفت های زیادی در عرصه دسترسی به تعلیم و تربیه، تخمین میرود كه ۳.۷ میلیون طفل بین۷تا ۱۷ سال هنوز هم از رفتن به مکاتب محروم اند. شصت درصد این رقم را دختران شکل میدهد. دختران در مناطق روستایی و اطفال دارای معلولیت اکثر مواقع از دسترسی به تعلیم و تربیه محروم باقی میمانند.

کمیته سویدن برای افغانستان از طرف های درگیر خواستار آتش بس سریع میباشد تا اطفال در ولایت غزنی دوباره قادر شوند که به مکتب بروند. تعلیم و تربیه یک حق انسانی است.