دفتر منطقوی جلال آباد

دفتر منطقوی شرقی ولایات ننگرهار، کنر و لغمان را تحت پوشش قرار میدهد. این دفتر فعالیت های صحت، تعلیم و تربیه، انکشاف روستائی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را به پیش میبرد. تقریباُ به تعداد ۴۲۶ قریه از فعالیت های کمیته سویدن در ساحات مذکور مستفید میگردند. دفتر منطقوی شرقی همچنین دارای یک دفتر ارتباطی در مهترلام میباشد.